21 november 2004

Är manligheten förbannad?

Jag var på ett seminarium i dag och fick nöjet att möta Monica bakom Mitt Aktuellt IRL. En snabb fika hann vi med innan det hela drog igång. Det var boken "Med uppenbar känsla för stil" av Stephan Mendel-Enk som låg som grund för en paneldebatt med frågeställningar som:
Manligheten utmanas och förbannas.
Är även manligheten förbannad?

Den sistnämnda frågan är sannerligen kluven. Jag anser inte manligheten vara förbannad. Förblindad kanske, men inte förbannad om ordet ska tolkas som att män bör förbannas.

Förbannad verkar en del män dock vara på feminister och feminism i allmänhet, på allt och alla – det märktes i synnerhet på en grå gammal gubbes lite udda s.k inlägg eller försök till inlägg i debatten. Pinsam tystnad blev följden som faktiskt var riktigt klädsam, om nu någon förstår vad jag menar.

Stephan är nybliven far och berättade lite om sina upplevelse av pappagrupper, där pappan ska kunna prata fritt med andra män om faderskap och vad det innebär. Det utmärkande var att det som det hela tiden centrerade kring var S E X. Papporna får med sig några råd hem präntat på papper. Punkt ett! Härda ut! Under samtalen framgick det att männen ska tjata sig till sex. För om de väntar på att kvinnan ska ta första steget får de vänta, vänta och vänta. Nej, råd som att strunta i vad kvinnorna vill och uppmaningar att tjata sig till sex fick i alla fall mig att höja lätt på ena ögonbrynet. Är det inte barnet och papparollen som en pappagrupp ska fokusera på?

Jag gjorde faktiskt ett inlägg i debatten. En kille från posten berättade att numera, när alla tunga METRO-tidningar och liknande ska bäras ut som reklam, så har posten en policy att kvinnliga brevbärare ska få hjälp, men inte männen. Han menade på att Posten agerade fel där och cementerade gamla könsroller. Det håller jag med om. Det finns kvinnor som är starka och säkert skulle orka bära ut skiten utan hjälp och det finns med all sannolikhet män som inte är starka och skulle vilja ha hjälp. Det går inte att särskilja könen åt på ett sådant medvetet sätt.

Mitt inlägg blev typ att vi är inte jämställda förrän man slutar att se på könet, utan ser till individen – som i detta fall vem som behöver hjälp. Jag har jobbat som brevbärare och det var väl därför jag snöade in på detta. Jag hade blivit ganska förbannad, å mina manliga kollegors vägnar, om jag jobbat kvar som brevbärare.

Några korta roliga inlägg och citat:

– Man kan ju inte vara jämställd ensam.

– Boken inget nytt utifrån ett feministiskt perspektiv.

– Inga genusdebatter förs av fotbollspelare direkt.
(Den som uttalade detta avsåg manliga dito.)

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:32 EM | Kommentarer (9) | Google

16 november 2004

Med husbondens röst

För er som bor i Göteborg eller har vägarna förbi där den 22 november kanske detta kan vara intressant?

Mer info finner du här.

// Annica Tiger

Förbundet djurens rätt och Kvinno- och tjejjouren ADA har bjudit in Carin Holmberg för att tala om sin studie "Med husbondens röst". Carin Holmberg är sociolog och verksam vid Centrum för genusforskning vid Stockholms universitet. Hon har genomfört en studie om våld i misshandelsrelationer och kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur. Det är utifrån denna studie som hon kommer att prata.

Var: Stadsbibliotekets Hörsal, Göteborg
När: 22 november kl 19.00

Annica Tiger 12:44 EM | Kommentarer (2) | Google

5 november 2004

Könsrasism

Könsrasism. Ett ord som har börjat användas mer och mer. Jag förstår inte vad som avses. Jag tycker inte ens om att skriva ordet ras. Vi är alla människor. Varför dela upp oss i raser? Men för att använda det ordet. En ras innehåller både män och kvinnor. Rasism är när man har fördomar mot en ras, förtrycker en ras eller på annat sätt diskriminerar en ras. Hitler och nazismen är ett utmärkt exempel på rasism. Förintelsen - där de i princip försökte utrota en hel ras.

Könsrasism är inte rätt ord att använda. Ett kön är som sagt inte en ras. En del tycker att feminism är synonymt med könsrasim. Feminism syftar till att öka jämställdheten mellan könen och har inget med rasism att gföra.

– Naturligtvis är jag feminist, jag har ju hjärna, säger Liza Marklund på Aftonbladets chatt.

Såklart även icke-feminister har en hjärna. Samtidigt, i en annan artikel, kallar hon Margareta Winberg för att utöva könsrasism, vilket även Jens Orback sade redan 1999.

// Annica Tiger

Annica Tiger 9:09 FM | Kommentarer (7) | Google

29 oktober 2004

Feminism, inget nytt

Med tanke på det Irené skriver idag.

Jag googlade på viktiga årtal i kvinnohistorien och fick fram några sidor. En del händelsers årtal visade sig diffa ett eller ett par år, så ta årtalen nedan som icke exakta, men som en fingervisning ungefär när det skedde.

Feminism är inte fråga om att kvinnorna ska ta över makten från männen och göra männen till unisexvarelser eller oumbärliga. Feminism, i mina ögon, handlar om att män och kvinnor ska bli jämställda. Typ gamla köret, lika lön för lika arbete. Vilket inte är en realitet än, fast det går att utläsa av årtalen nedan att frågan har blötts och stötts ett flertal gånger.

Dessa milstolpar, som man nog måste kalla en del för, som exempelvis gav kvinnorna lika rätt som mannen att rösta i allmänna val och att kvinnan blev myndig, oberoende av faderns eller senare en makes förmynderi är inget som kommit av sig självt. Det är män och kvinnor som kämpat, tillsammans, för att det ska bli en ökad jämställdhet. Det var feminism. Det är feminism. Utvecklingen mot ett jämställt samhälle kan väl ingen ha något emot?

Så – alla som tycker att jämställdhet mellan könen är något positivt och eftersträvansvärt är feminister. Synd bara att ordet feminist har fått en sådan dålig klang och används som ett skällsord.

// Annica Tiger

1693 fanns dessa rader i vigselformuläret. "Kvinnan ska vara mannen lydig, älska honom, hålla honom som sitt huvud och förman. Ty kvinnan är skapad för mannens skull och icke mannen för kvinnans skull."

1779 var våldtäkt belagt med dödstraff eftersom det var ett egendomsbrott mot mannens egendom. Att det var ett övergrepp mot kvinnan var det ingen som tog hänsyn till.

1845 infördes lika arvsrätt för män och kvinnor. Tidigare lagstiftning gav sönerna två tredjedelar av arvet och döttrarna fick dela på den återstående tredjedelen.

1858 ogift kvinna över 25 kunde få bli myndiga efter att ha begärt domstolsbeslut på detta, men gifte kvinnan sig blev hon omyndig igen, eftersom mannen då blev hennes förmyndare.

1862 fick kvinnor rösträtt i de kommunala valen, under förutsättning att de var ogifta eller änkor och hade en god inkomst, vilket innebar att en minoritet av kvinnorna kunde utnyttja denna rösträtt.

1863 blev ogifta kvinnor myndiga vid tjugofem års ålder, fast gifta kvinnor hade fortfarande sin man som förmyndare ända fram till 1924. Innan hade en ogift kvinna fadern som förmyndare, eller en annan manlig förmyndare om fadern var död eller okänd.

1864 förbjöds mannen i lag att aga sin hustru. Uttryckt som att "agarätten" försvann och innebar att mannen förlorade sin lagstadgade rätt att aga sin hustru.

1870 fick kvinnor får rätt att ta studenten som privatister.

1872 Den så kallade Giftomannarätten avskaffades, vilket innebar att en myndig kvinna får rätt att själv bestämma om sitt giftermål, se år 1884.

1873 fick kvinnor rätt att ta en akademisk examen, dock ej teologiska studier eller en jur. lic. Utbildningen gav ingen rätt till anställning.

1874 gift kvinna gavs rätten att bestämma över sin egen inkomst.

1884 ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.

1889 tilläts kvinnor att ställa upp inför val till fattigvårdstyrelser och vissa andra kommunala församlingar, men bara om hon var ogift och var egendomsinnehavare.

1901 infördes förbud (en del kallade det rätt till fyra veckors ledighet) för nyförlösta kvinnor att arbete de fyra första veckorna efter förlossningen. Detta var en ekonomisk katastrof för många kvinnor, då ingen ersättning utgick.

1910 förbjöds försäljning av och upplysning om preventivmedel.

1919 beslutades att svenska kvinnor skulle få rösträtt.

1920 en gift kvinna får rätt att ta anställning utan att innan dess införskaffa makes medgivande.

1920 försvann husagan, rätten att aga tjänstefolk.

1921 vid det första allmänna valet valdes fyra kvinnor in i andra kammaren och en kvinna in i första kammaren.

1921 blev även en gift kvinna myndig vid 21 års ålder.

1921 blir mannen och kvinnan likställda i den nya giftermålsbalken.

1921 försvinner lagen om kvinnans oskuld vid giftermål.

1927 flickor får äntligen börja gå på statliga läroverk.

1931 klubbades moderskapsersättning förlorad arbetsförtjänst under 30-42 dagar.

1933 reglerna som hindrat kvinnor från att bli domare avskaffas.

1935 infördes lika folkpension för män och kvinnor.

1937 ändrades moderskapsersättningen till ett engångsbelopp till alla nyblivna mammor.

1937 straffbarhet för offret för incest avskaffades.

1937 infördes gratis förlossning och mödravård.

1938 kom en begränsad rätt till abort, en mycket begränsad rätt.

1938 preventivmedel blev lagliga att använda.

1938 moderskapspenning för alla införs.

1939 beslutades att förvärvsarbetande kvinnor inte fick avskedas på grund av giftermål (sic!), havandeskap eller förlossning.

1944 frivilliga homosexuella förbindelser mellan vuxna är inte längre kriminellt.

1946 öppnas statliga tjänster, utom präst- och militärtjänster, får nu kvinnor rätt till med lika lön.

1947 den första kvinnan kommer in i dåvarande regering, Karin Kock.

1947 införs allmänna barnbidrag.

1947 kom ett principbeslut om lika lön för kvinnor och män som hade samma slags tjänst inom statlig verksamhet.

1950 blev båda föräldrarna förmyndare åt barnen, och inte bara som tidigare fadern.

1958 kvinnor får rätt att bli präster, än i dag finns det ett motstånd mot kvinnliga präster hos en del manliga präster.

1960 SAF och LO tar ett beslut att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna.

1962 FN-konventionen om lika lön för kvinnor och män ratificeras.

1962 kom ett straffrättsligt skydd mot våldtäkt inom äktenskapet.

1964 kom p-pillret för kvinnor, något motsvarande för män har inte tagits fram för än.

1965 våldtäkt inom äktenskapet förbjuds.

1969 så får grundskolan får en ny läroplan och där står inskrivet att skolan bör verka för jämställdhet.

1973 fri skilsmässa infördes. Hur var det innan?

1973 förbud kom mot könsdiskriminering vid statlig anställning.

1974 Föräldraförsäkring med rätt för föräldrarna att dela på ledigheten.

1975 FN:s kvinnoår.

1975 Regeringsformen markerar lika rättigheter för kvinnor och män.

1975 fick kvinnan rätt att själv bestämma över sin kropp och fick göra abort (innan 12:e fosterveckan). Tidigare gjorde kvinnorna abort på sig själva eller via kvacksalvare genom drastiska metoder, ett sätt var att använda en strumpsticka. Många åkte till Polen under 50- och 60-talet för att göra abort.

1976 kom en förordning om jämställdhet i den statliga sektorn.

1976 en steriliseringslag införs som innebär att en person som fyllt 25 år bestämmer själv.

1979 rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar.

1979 förbjöds aga gentemot barn.

1980 FN:s konvention om avskaffandet av all diskriminering av kvinnor ratificeras av Sverige.

1980 införs en Jämställdhetsombudsman (JämO).

1980 kom en lag mot könsdiskriminering införs i arbetslivet och jämställdhetsavtal för kommuner och landsting.

1980 avskaffas äktamakeprövning för studiemedel.

1980 grundskolan får åter en ny läroplan ska verka för jämställdhet mellan könen.

1982 kvinnomisshandel faller under allmänt åtal, det vill säga räknas ej längre som en privat- eller familjeangelägenhet.

1982 jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK tecknas.

1982 ATP-poäng räknas numera även för vård av barn under tre år.

1985 kom den första kvinnliga partiledaren, Karin Söder (c).

1987 begreppet "Varannan damernas" om kvotering till statliga styrelser och nämnder föddes. Facit har väl inte riktigt kommit än hur det ska bli?

1988 kom besöksförbud vid bland annat hot om kvinnomisshandel.

1988 ett riksdagsbeslut togs om en femårig nationell handlingsplan för jämställdhet.

1988 kom lagen om besöksförbud.

1991 riksdagens fick sin första kvinnliga talman.

1991 kom en ny jämställdhetslag med krav på årliga jämställdhetsplaner.

1993 FN-deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor.

1994 pappamånad införs i föräldraförsäkringen.

1994 införs registrerat partnerskap.

1994 reviderades jämställdhetslagen.

1995 FN:s fjärde kvinnokonferens hölls.

1997 fick vi den första kvinnliga biskopen.

1998 lag mot könsstympning av kvinnor införs.

1998 begreppet kvinnofridsbrott infördes, igen - heja Birger Jarl.

1999 kom sexköpslagen som innebär ett förbud mot att köpa av sexuella tjänster.

2000 FN hade en specialsession – Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred inför 2000-talet.

Vad står vi år nu anno 2004?

Annica Tiger 5:17 EM | Kommentarer (3) | Google

4 oktober 2004

Straffskatt på män

Jag lyssnade eller rättare sagt tittade på finska nyheterna. Jag kunde läsa i textremsan att vänsterpartiet tycker att män ska betala en extra skatt för att påminnas om det kollektiva ansvaret de har som män för att kvinnor misshandlas. Jag såg nog ut som en fågelholk i fejan.

Jag hittade ingen info om detta på deras hemsida, men Ekot har en artikel om detta.

Att fattiga och rika bidrar med olika mycket i skatt är en sak. Men att män ska betala mer skatt än kvinnor bara för att de är män? Att män som grupp bör ta ett moraliskt ansvar för andra mäns våld mot kvinnor är en sak, men att driva frågan att män som grupp ska ta ett ekonomiskt ansvar för andra mäns våld mot kvinnor är något helt annat. Ett idiotiskt förslag. Straffskatt på män, varken mer eller mindre. Detta sänker ju hela trovärdigheten för det jag tycker att feminismen står för – jämlikhet och jämställdhet.

Nu har väl Gudrun Schyman satt sin sista potatis?

Ekots reporter:
Det finns ju många andra grupper i samhället som också kostar. Invandrare till exempel i vissa sammanhang. Är det rimligt att beskatta dem också för de extra kostnader som de utgör i vissa sammanhang?

– Nej, det är ju en helt annan diskussion. Det är inte fråga om destruktiv verksamhet överhuvudtaget. Tvärtom, det är ju en grupp människor som tillför samhället någonting. Här är det frågan om att vi lever i ett samhälle som har en maktordning som underordnar och diskriminerar kvinnor. Vi måste våga både se detta och diskutera hur vi ska komma till rätta med det, säger Gudrun Schyman, ledamot i vänsterpartiets feministiska råd.

Tillför inte männen något då?
En underlig formulering som verkligen kan misstolkas.

B.s spontana kommentar (han är inte feminist om nu någon undrar – där har vi ganska olika uppfattning) när jag berättade för honom om denna extra skatt var kort och gott:

– Att jag tar avstånd från våld mot kvinnor ska jag väl inte beskattas för?

Vad jag menar med ett moraliskt ansvar belyser Stephan Mendel-Enk mycket bra och illustrativt i sin bok.

MED UPPENBAR KÄNSLA FÖR STIL
- ett reportage om manlighet
Stephan Mendel-Enk
Bokförlaget Atlas
ISBN 91-7389-144-4

Intressant bok. Stundtals lite rörig. Men med många aha-upplevelser och mycket som jag redan visste om och själv många gånger skrivit om i min gamla Reload och i min Blog. Jag rekommenderar alla att läsa denna bok, oavsett kön och oavsett om läsaren är feminist eller inte. Men jag får en liten räv bakom örat och undrar över om boken skulle ha mottagits annorlunda om författaren hetat "valfritt kvinnonamn" Mendel-Enk?

Saxat ur boken:
Det vanligaste argumentet från män är det är orättvist att säga något om män utifrån vad våldtäktsmän och hustrumisshandlare gör, eftersom de utgör en så liten del av det sammanlagda antalet män. Frågan som ofta ställs är varför alla män få skit för något som bara ett litet fåtal gör.

Det finns flera svar. Ett är att man kan delta i ett förtyck på två sätt. Aktivt eller passivt. Alla vita sydafrikaner som sympatiserade med apartheidregimen deltog exempelvis aktivt i förtrycket. de flesta misshandlade inte svarta män, de flesta våldtog inte svarta kvinnor, de flesta hade ingen direkt beslutanderätt när de rassegregerande lagarna stiftades. Ändå spelade de en viktig roll för att förtrycket fortsatte, utan deras medgivande hade politiken aldrig kunnat överleva så länge som den gjorde.

Men det enklaste svaret på frågan är ändå: för att vi alla drar nytta av det (med vi avses i boken männen - min kommentar).

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:52 EM | Kommentarer (13) | Google

6 september 2004

Borgerlig osamsyn?

Den borgerliga fyrklövern kommer inte att bryta några könsorättvisor. De borgerliga partierna kan inte anses ha samsyn i feministiska frågor. Det talades mycket om att de olika borgeliga partierna skulle tvingas lägga en del hjärtefrågor åt sidan för att kunna samsas om ett gemensamt manifest. Folkpartiet ville inte ange vilka hjärtefrågor de skulle lägga på hyllan. När det gäller Centerpartiet tror jag att två av frågorna kommer att vara kärnkraftsfrågan och dess tidigare feministiska framtoning. Jag ogillade texten om att de minsann skulle byta den kollektivistiska synen på kvinnor mot en respekt för att kvinnor är individer precis som männen. Luddig och intetsägande skrivning, men det kanske var den punkten de hade svårast att komma överens om?

Aftonbladets ledare framför de tankar jag hade häromdagen.

Saxat ur ledaren:
Om männen stannade hemma med sina barn lika länge som kvinnorna skulle inte bara kvinnor få högre löner och bättre karriärmöjligheter. Då skulle också arbetsgivarna tvingas inse att män har lika stort ansvar hemma som på jobbet.....Kvinnors lägre löner och mindre makt beror inte på vilka arbetsgivare de har, utan på en samhällsordning som fortfarande förutsätter att män tar ansvar för det offentliga medan kvinnor sköter det privata.

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:57 EM | Google

2 september 2004

Pappor ta ledigt!

Pappor ta ledigt! Det är bra att män tar upp detta till diskussion, även om jag misstänker att det inte lär vara så många som skriver på pappamanifestet. En debatt initierad av män kanske tilltalar andra män mer än om kvinnor skulle ha gjort detsamma? För det är en viktig fråga. Hur ska män uppmuntras att ta ut föräldraledighet?

Argumenten som framförs i uppropet är ovanligt vettiga. Pappor som tar ut mer föräldraledighet är bättre förebilder för sina barn. Barnen lär sig att mamma och pappa är lika viktiga, både hemma och på jobbet. Statistik visar att män som inte tar ut föräldraledighet skiljer sig oftare och efter skilsmässan tenderar de att få sämre kontakt med sina barn. Detta har jag skrivit om tidigare i min gamla Reload, så det känns så uttjatat. Det känns fräschare när män börjar komma med samma argument.

Fast det handlar i grund och botten inte bara om att papporna ska ta ut fler föräldraledighetsdagar. Pappor ta ansvar! Papporna måste finnas närvarande inte bara under spädbarnsåren utan resten av barndomen. En pappa måste engagera sig i vardagstrivialiteterna och får inte överlämna det till kvinnan av bekvämlighetsskäl. Det handlar om läxläsning, boka tid hos läkare, köpa kläder, skjutsa till olika aktiviteter, gå på föräldramöten, klippa tånaglar, läsa sagor, krama och pussa, visa barnet sin kärlek, byta och tvätta nedkissade byxor och allt vad nu ett barn behöver för vård och omsorg upp till mogen ålder.

Veckans bajsblöja får detta uttalande på SvD:s ledarsida:
– Vi får heller inte glömma att kvinnor är däggdjursmödrar. Som alla däggdjur bär vi, föder, ammar och har huvudansvar för avkommans överlevnad under tidiga år. Detta är något som de flesta kvinnor upplever positivt, om inte samhället intalar dem att det är fel att känna så.

Må blöjan vara full med bajs. Med en sådan inställning kan vi återgå till grottlivet. Man slår kvinna i huvudet med påk, drar bytet i håret till grottan och sätter på'na. Man drar järnet. Kvinna drar nitlotten.

Vi kan inte äta kakan och tro att vi kan ha den kvar. Till de kvinnor som inte vill att mannen ska ta ut allt för många föräldradagar då de vill ha dem själva, av olika skäl – säger jag bara:
– Vi kan inte skrika på jämlikhet och inte själva bidra till att det ska komma till stånd. Släpp in männen. Låt männen delta. Låt männen ta ansvar. Ställ gärna krav, men inte bara på mannen utan på dig själv.

// Annica Tiger

Annica Tiger 4:05 EM | Kommentarer (5) | Google

31 augusti 2004

Allvarlig lek med ord

Låt första april
bli en internationell mansdag!
En förslag jag kom med redan
i april år 2002.

Män får numera rösta, samt äga och ärva. De självklara rättigheterna - kan tyckas nu så här i efterhand - fick de för cirka 75 år sedan.

Jag föreslår att vi instiftar en internationell mansdag den första april. Varför? Jo, av den enkla anledningen att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Trots att många ofta försöker hävda motsatsen.

Visst börjar det luckras upp. Vi kan diskutera om våra olika könsroller. Så långt, så väl. Men på något sätt konserveras våra könsroller och förs över till nästa generation, mer eller mindre omedvetet. Jämlikhetsarbetet verkar ha gått i stå.

Fortfarande gör vi skillnad på könen i barnens uppfostran, måhända omedvetet men ändå. Men det är så mycket mer. Makt! Anpassning! Dolda budskap! Vi ser inte längre orättvisorna? Vi måste ompröva våra attityder och värderingar för att mötas som jämlikar.

Vi kvinnor måste sluta upp med att racka ned på de maskulinistiska grupperingar som männen bildat i sin strävan att uppnå jämlikhet med oss kvinnor. Det kanske inte är roligt för dem att bli jämförda med nazister och få glåpord som nazimaskulinister kastade efter sig? Prostatamaskulinister är ett annat vanligt skällsord som kan höras i heta debatter, precis som om män skulle tänka med prostatan.

Låt oss sansa oss. Låt oss mötas som jämlikar. Männen vill bara få samma rättigheter som vi kvinnor redan har. Det är väl inte svårt att förstå? Istället för att försvåra männens strävan borde vi kvinnor uppmuntra och hjälpa dem. Vi tjänar alla på att bli mer jämlika.

För inte är vi jämlika; när man kan läsa om allt detta nedan var dag i medierna. Det gäller globalt, såväl som här hemma i Sverige. Jag - som kvinna och medmänniska - känner att jag måste hålla med dessa maskulinister. Leve maskulinismen!

 • att det fortfarande finns motstånd mot manliga präster.
 • att många män ofrivilligt tvingas in i deltidsfällan.
 • att männen överlag tjänar mindre än oss kvinnor.
 • att män med barn dessutom tjänar cirka sju procent mindre än sina barnlösa kollegor.
 • att män med barn eller med barn som är på väg ofta nekas/förlorar sitt arbete på grund av diffusa skäl.
 • att männen bara äger en femtedel av företagsmedlen i Sverige.
 • att svenska män bara har hälften av vad kvinnan har i sparkapital.
 • att vissa kulturer ännu tvingar män att bära slöja.
 • att män inte får gå ut ensamma utan kvinnligt sällskap i vissa kulturer.
 • att män inte får läkarvård just för att de är män, inte får utbildning eller ens tillåts arbeta utom hemmet i en del islamistiska samhällen.
 • att det fortfarande anses fult om män röker på öppen gata.
 • att män som visar att de har ett sexualbehov kallas för horor och lättfotade.
 • att män som pojkar omskäres, ollonet (känselorganet) skärs bort med rostiga, trubbiga rakblad under primitiva förhållanden.
 • att så få kvinnor utnyttjar sin mammaledighet vilket knyter männen allt hårdare till hemmets härd.
 • att män inte får gå lättklädda i värmen, gör de det anses det att de får skylla sig själv om de utsätts för övergrepp.
 • att männen tvingas till dubbelarbete - hem/arbete.
 • att många män tvingas in i prostitution och förnedras av oss kvinnor.
 • att så få av männen är företagsledare eller chefer.
 • att Ericson bara har/haft en manlig styrelseledamot under 126 år.
 • att män möts av ett gediget motstånd mot kvotering i arbetslivet.
 • att pojkar får mindre "utrymme" och uppmärksamhet i skola och på dagis enbart för att de är killar.
 • att pojkidrotten missgynnas, både ekonomiskt och resursmässigt.
 • att medierna mest refererar kvinnlig idrott.
 • att män upplever det som att de måste vara bättre än oss kvinnor för att tas på allvar och bli accepterade inom yrkeslivet.
 • att män anses som orena om de inte är oskulder när de gifter sig.
 • att flertalet av dem som misshandlas och våldtas i hemmen är män.
 • att det är vanligast att små pojkar utsätts för övergrepp och incest.
 • att män oftast ses som sexobjekt.
 • att kvinnan vräker sig i TV-soffan när hon kommer hem från jobbet medan mannen får fixa mat, snyta ungar, hjälpa till med läxor och natta barnen.
 • att mannen alltid är tvungen att ta huvudansvaret för barnen.
 • att män inte kan gå in på en chatt med "nicket" Anders, 15 år utan att överdrösas med sexuella förslag.
 • att ordet "mansfrid" inte ännu är etablerat och respekterat.
 • att flertalet män upplever det som otryggt att gå ut på grund av besvärande blickar, ofredanden och överfallsrisk.
 • att mannen inte får bestämma över sin kropp då fria aborter ifrågasätts.
 • att namnet på mannens könsorgan skulle anses som ett skällsord.
 • att män riskerar blodproppar av sina p-piller.
 • att män får sämre sjukvård vid hjärtinfarkt på grund av sitt kön.
 • att kvinnan fortfarande är normen för all forskning, exempelvis läkemedelsframställning.
 • att det tas fram mediciner enbart för kvinnor - nu senast Viagra - men männens problem att få stånd och orgasm inte tas på allvar.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:51 FM | Kommentarer (5) | Google

26 augusti 2004

Offentlig avrättning

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn avrättades en sextonårig psykiskt sjuk flicka offentligt i Iran den 15:e augusti i år. Fyra kardinalfel på en gång i mina ögon. En psykiskt sjuk människa avrättades. En person under 18 år avrättades. En summarisk och icke rättvis rättegång skedde. De två åtalade fick inte samma straff för samma brott, kvinnans brott renderade i ett dödsstraff och mannens brott till ett piskstraff.

I december 2003 lades ett lagförslag fram i det iranska parlamentet som gällde att minimiåldern skulle höjas till 18 år för när en person kan avrättas i Iran. Denna lag har ännu inte godkänts av Väktarrådet, den högsta juridiska instansen i Iran och med tanke på utvecklingen i Iran så lär den aldrig godtas. Tyvärr håller Iran på att avmoderniseras á la talibanstuk och kvinnan får det allt sämre och sämre i Iran.

Enligt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som faktiskt Iran undertecknade 1991 och ratificerade 1994, får ingen person under 18 år dömas till döden eller avrättas. Trots detta faktum finns det minst tio bekräftade fall av barn under 18 år som har avrättats sedan dess rapporterar Amnesty.

Den 15 augusti hängdes Ateqeh Rajabi på gatan mitt i centrala Neka, en stad i provinsen Mazandaran i de norra delarna av Iran. Tre månader tidigare hade hon dömts för att begått, enligt islam och koranen, handlingar som där anses vara oförenliga med en kvinnas kyskhet (amal-e manafe-ye òfat). Vad brottet egentligen bestod i framgår inte i någon av artiklarna. En gissning från mig är att det kan ha varit en förstulen kyss? En kram? Lite småhångel?

Under rättegången fick hon inte tillgång till en försvarsadvokat. Enligt en engelsk artikel från Amnesty så blev hon illa behandlad under rättegången och domaren klagade på hennes klädsel och man kan nog lugnt säga att hon var dömd på förhand. Avrättningen skedde offentligt enbart för att förnedra den dömda kvinnan och det var domaren som lade snaran runt hennes hals.

Hon var inte ensam om det så kallade brottet. Men mannen, som också var medåtalad, dömdes till 100 piskrapp och frigavs efter att straffet hade verkställts. Två människor, samma så kallade "brott" men så fruktansvärt olika straff. Finns det någon rim och reson i det hela? Nej, inte för mig. Men jag misstänker att en troende islam tycker att det är helt korrekt.

Jag kan inte tolka det som annat eftersom varken www.muslimer.se eller www.muslimer.org nämner detta bestialiska illdåd på sina hemsidor. Däremot så ger www.muslimer.org mycket uppmärksamhet över att boken "Förlorad heder" av Norma Khouri har visat sig att den kanske inte bygger på en självupplevd historia.

Men boken blir inte sämre för det eller mindre trovärdig i sin beskrivning av kvinnornas villkor i Jordanien. Det kan jag lugnt säga eftersom jag läst de tre andra böckerna om hur Allahs döttrar, det vill säga hur kvinnorna, har det i de olika islamitiska länderna. Jag rekommenderar alla att läsa boken "Allahs döttrar" av Geraldine Brooks.

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:47 FM | Kommentarer (8) | Google

19 augusti 2004

Könskrig? Nej tack!

Könskrig? Gerillakrig? Uppror? Ta makten? Feministparti? Jag tycker inte om dessa termer. Jag får dåliga vibrationer och tycker att det bara ger signaler om motsättningar eller att de kommer att skapa motsättningar. Motsättningar som kanske inte ens finns, om vi tänker efter.

Ett könskrig är det minsta vi behöver. Krig har aldrig lett till något positivt, vad det än månde ha gällt. Ordet krig förknippar jag med väpnad kamp mellan nationer eller olika folkgrupper, detsamma gäller ordet gerillakrig som syftar på att kampen sker via icke-reguljära militära trupper.

Ta makten är också en dålig paroll. Dela på makten är väl det som eftersträvas i ett jämlikt samhälle? Jag tror inte på ett feministparti och jag skulle aldrig rösta på ett sådant. Jag anser att jämlikhet mellan könen ska stå på alla partiers agenda och det gör det väl mer eller mindre, utom kanske hos KD. Verkligheten är nog dock, att även om det står på agendan, så är feminism och jämställdhetsarbetet inte så högprioriterat. Det måste gå att ändra på tycker jag. Det gäller bara att få in ett feministiskt synsätt i alla frågor, feminism är ingen enskild fråga.

Orden feminism och feminist har mer eller mindre blivit skällsord och negativt laddade. Det är synd. Jag tror att de allra flesta tycker att feminism är en viktig fråga, både män och kvinnor. De flesta människor är feminister, utan att veta om det brukar jag säga. Vem kan säga att lika lön för lika arbete är något som är fel? Att dela på föräldraledigheten måste väl anses vara något positivt i männens ögon, det gynnar både männen, barnen och kvinnorna. De flesta män tycker nog att det är fel att kvinnor, men inte män, vid anställningsintervjun får frågan om hon är gravid eller tänker skaffa barn, svaret "Ja" kan innebära att kvinnan inte får jobbet. Jag kan radda upp en hel massa exempel, men jag tror att den som läser detta förstår vad jag menar. Jag har skrivit ofta om detta och det känns bara tjatigt att dra det igen. Jag skrev en lång drapa om detta den första april i år och det var _inte_ ett aprilskämt :).

Jag tror dock att de flesta har svårt att identifiera sig med orden könskrig, gerillakrig, ta makten och att det skulle finnas behov av ett feministparti. Att använda dessa termer gör bara att ordet feminism blir än mer negativt laddat och det kan bli en motsatt effekt än vad som avses. Jag är väl medveten om att det finns schatteringar inom feminismen och en del yttrar sig i exrema varianter och det finns även extrema dito mansgrupperingar, men jag anser att de hör hemma långt ute i periferin. Jag tycker inte att vardagsfeminism har ett dugg med dessa grupperingar att göra.

En feminist är ofta en humanist. Jämlikhet och jämställdhet är något som alla vinner på. Ingen ska diskrimineras på grund av sitt kön. Ingen ska ha fördel på grund av sitt kön. Ingen ska särbehandlas på grund av sitt kön. Ingen ska missgynnas på grund av sitt kön. Det går att dra paralleller med kön, då tänker jag på hudfärg, härkomst, samhällsklass och folkslag.

Jag håller med om att det verkar ta oändligt lång tid att uppnå detta. Jag förstår om en del blir otåliga, det kan jag själv bli då och då. Jag minns Grupp 8:a och deras sång "Vi måste höja våra röster för att höras". Men det gäller inte bara att höras, rätt budskap måste framföras och någon måste vilja lyssna också. "Kvinnor kan" var ett tag, eller är kanske fortfarande, en slogan som i alla fall retat mig till vansinne :). Det är det väl ingen som någonsin tvivlat på att kvinnor kan? Det är väl mer en fråga om att vi kvinnor kanske inte visar det bara?

Jag tror på att en dag kommer vi dit hän i Sverige, även om det kanske tar tid (i vissa delar av världen lär det ta betydligt längre tid). Men vi når bara dit genom samarbete mellan män och kvinnor. Fler människor borde bli politiskt engagerade, ut med de gamla cementstofilerna och in med lite nya fräscha tankegångar. Förändringar i synsätt kan bara ske genom samtal, samsyn, strävan efter enighet, debatt mellan oliktänkande och det ska ske i positiv anda. Media har en stor roll här, om de nu har ambitioner att skriva om annat än Paris tuttar och föredettingar från Robinsson som visar tuttarna på Spybar. Samhällsdebatten ska peka på missförhållande, men inte minst ge information om fördelar med förändringar. Ingen ska känna sig överkörd, det skapar bara grogrund för konflikter. Det krävs engagemang från både män och kvinnor för att nå målet. Vi måste uppfostra våra barn så att de ser feminism som något naturligt. Allt detta måste ske i näringslivet, på arbetet, i politiken, på dagis, i skolan och i hemmet - ja, i hela samhället.

Norstedts stora svenska ordbok
humanist subst. ~en ~er
person som betonar vikten av respekt
för människans värdighet och rättigheter

Svenska Akademiens ordlista
femin|ism [-is'm] s. -en rörelse
för kvinnors jämställdhet med män

Norstedts svenska synonymordbok
jämlik - jämbördig, likaberättigad; likställd

Norstedts stora svenska ordbok
jämställ|d adj. -t
samma rättigheter och skyldigheter som annan person

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:23 FM | Kommentarer (4) | Google

3 augusti 2004

Allahs döttrar

"Allahs döttrar" är en bok skriven av Geraldine Brooks och handlar om de muslimska kvinnornas dolda värld. Den plus två andra till fick jag hem via brevlådan i dag. De två andra böckerna är "Det tystade skriket" skriven av Ana Tortajada och "Mitt förbjudna ansikte" skriven av Latifa. De två sistnämda böckerna handlar om hur det var att vara kvinna i Afghanistan under talibanstyret. Det har för övrigt inte ändrat sig så mycket på den fronten nu efter kriget vad jag har förstått.

Jag tror och hoppas att jag kan få en samlad bild av hur de muslimska kvinnorna har det under sin slöjor och sina heltäckande burkas. Kanske jag även kan få en förklaring på varför islam får alltmer ökande inflytande i många muslimska länder, framförallt när det gäller kvinnorna. Iran verkar gå bakåt i tiden, istället för att utvecklas till ett modernt samhälle.

Den bok jag läste för ett tag sedan, som handlade om hedersmord i Jordanien, har anklagats för att den kanske inte handlar om en självupplevd händelse. Nå, det skulle inte vara det första fallet i historien att en författare har angett att det skrivna litterära verket är en sann historia och självupplevt, fast det senare visat sig att verket är en fiktiv historia. Romen som helhet behöver inte dömas ut för det. Jag tänker nu läsa de tre andra romanerna och får sedan se om mitt första intryck av boken, som nu dras in i många länder, ändå står sig.

// Annica Tiger

Annica Tiger 2:20 EM | Kommentarer (1) | Google

1 augusti 2004

Påven är en feminist

Påven (84-årige Johannes Paulus II) skriver i en ny skrift från Vatikanen att feminismen är farlig för familjen.

Saxat ur artikeln:
Den moderna feminismens ansträngningar för att skapa jämlikhet underminerar den traditionella familjen och skapar ett farligt klimat där homosexuella äktenskap blir acceptabla.

Påven tycker att skillnaderna mellan könen bör erkännas. Ja, det tycker jag också. Det handlar inte om att utplåna skillnaderna mellan könen. En kvinna är en kvinna. Kvinnan har en vagina. En man är en man. En man har en penis. Feminismen syftar inte till att utplåna den biologiska skillnaden. Feminism handlar om att utplåna ojämlikheter mellan könen genom att alla ska ges samma rättigheter och skyldigheter – oavsett kön. Könet ska inte begränsa någon. Könet ska inte innebära att man diskrimineras. Könet ska inte ge några fördelar. Könet ska inte heller ge några nackdelar. Detta måste väl även påven tycka är rimligt, för inte kan han väl anse att det kvinnliga könet är männen underlägsna och ska därmed diskrimineras. Alltså är även påven en feminist, även om han kanske inte skulle skriva under på det.

Det innebär att människor av samma kön ska ha lika stor rätt att gifta sig, såsom ett par av olika kön. Familj som familj. Detta kanske inte påven nickar jakande till. Men utvecklingen har sprungit ifrån honom för länge, länge sedan.

Påven anser att feminismen bygger på en falsk motsättning mellan könen. Det är påven och och alla andra som förordar en konservativ familjepolitik som skapar den motsättningen. Ingen annan.

// Annica Tiger

Annica Tiger 4:28 FM | Kommentarer (4) | Google

24 juli 2004

Islamisk lag tolkar Koranen fel?

Jag har precis läst ut "Förlorad heder" skriven av Norma Khouri. Jag kommer nog senare att försöka sammanfatta lite av det som jag tycker var bokens viktigaste delar. I berättelsen om två unga kvinnor blandas det lärorik information om hur koranen tolkas, hur det är att leva som kvinna i Jordanien, hur rättsväsendet fungerar i Jordanien, kungahusets roll som statister, muslimska sedvänjor och fall av andra hedersmord, eller hatmord som jag vill kalla det.

Islams heliga bok Koranen har en passage som författaren anger är källan till hedersmorden, de lagliga morden på kvinnor i den del av världen där Koranen är rättesnöret i islamisk lag.

Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem.

Författaren skriver att i den arabiska texten ges den sista delen av den här versen "agen dem", ofta innebörden "döda dem". Arabiska män, skriver hon, tror att den här versen befaller dem att döda varje kvinnlig släkting som inte är undergiven, eller som visar tecken på upproriskt beteende. Allt för att skydda familjens heder. Även kvinnor som inte gjort något utan blivit våldtagna eller tilltalade av en främmande man på gatan anses ha fördärvat familjens hedervärda namn och rykte och undslipper inte att bli utsatta för hedersmord.

Det verkar som hela hedersmordsbegreppet är taget ur luften av män som tolkat texten lite som de vill under historiens gång och inte alls enligt ursprungliga Koranens andemening. Det är stor skillnad på aga dem och döda dem.

// Annica Tiger

Annica Tiger 12:47 EM | Kommentarer (4) | Google

23 juli 2004

Skämt i rötmånaden?

Godfrey Bloom, en av EU-fientliga Ukips elva EU-parlamentariker, har fått ordförandeskapet i en kommitté för kvinnors rättigheter, enligt DN. Hur allvarligt han tar på frågan kan man ju stillsamt undra. Om det är rätt man på rätt plats är ytterligare en fråga som kommer med automatik.

Inför förvånade journalister berättade han att han tyckte att kvinnofrågor är viktiga eftersom kvinnor "helt enkelt inte städar tillräckligt bakom kylskåpet". Skämt eller skämt? Välj valfri synonym/tolkning av ordet skämt, kanske lätt nu i rötmånaden. Att han inte också på en gång drog det gamla skämtet om att de enda kvinnorörelser som är bra är de som uförs under samlag?

Än fler ögonbryn höjdes när han sa:
- Jag är här för att representera kvinnor i Yorkshire som alltid har maten på bordet när man kommer hem. Jag kommer att arbeta för mäns rättigheter.

Shit! Shit! Jag och många andra måste totalt ha missuppfattat vad arbetsuppgifterna för en kommitté för kvinnors rättigheter ska vara. Kvinnornas rättigheter att uppfylla männens rättigheter?

Bloom menar på att ingen småföretagare med hjärnan på rätta stället anställer kvinnor i fruktbar ålder. Men män i fruktsam ålder då? I Blooms ögon borde kvinnor ha mindre rättigheter på arbetsmarknaden för att lättare få jobb. Jag antar att han menar att det ska vara ett incitament för en arbetsgivare att avskeda en kvinna om hon blir gravid.

Att så sker även i Sverige är inget att sticka under stol med. Men ingen erkänner det öppet. Killarna borde dela på föräldraledigheten och VAB (vård av sjukt barn) i större grad än vad som sker i dag, så slipper vi sånt här tjafs. De kvinnor som, av en eller annan anledning, inte tycker det är en bra idé kan sluta snacka om ökad jämlikhet. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar.

// Annica Tiger

Annica Tiger 9:38 FM | Kommentarer (5) | Google

7 juli 2004

Lika lön för lika arbete

Lika lön för lika arbete.

Så enkelt. Så självklart. Kan tyckas.

Denna slogan har hängt med några år och tycks så få göra i många år till. För det verkar långt till lika lön för lika arbete. Nå, det är ju inte så länge sedan vi kvinnor fick rösträtt (drygt 80 år) så det kanske är för mycket begärt :( *obs – ironi*

Fackförbundet Jusek har gjort en undersökning och den ger vid handen att det tydligen finns en tjejtaxa och en killtaxa inom akademikeryrkena i privata företag. Annars tror ju många att löneskillnaderna oftast finns inom låglöne- och kvinnodominerade yrken. Tendens är lika över hela arbetsmarknaden.

När privata arbetsgivare anställer nyexaminerade akademiker får tjejerna 1.500 kronor mindre i ingångslön än sina manliga kursare. Störst är löneskillnaderna för den majoritet nyexaminerade som inte löneförhandlar. Där får tjejerna 2 000 kronor mindre.

Hur man än vrider och vänder på fakta så kan jag bara tolka det som att kvinnorna är mindre värda hos privata arbetsgivare. Är det för att en kvinna ofta blir gravid så småningom? Nå, skulle fler män dela på föräldraledigheten vore den faktorn inte längre avgörande.

Även om tjejen så går i clinch med arbetsgivaren och löneförhandlar får de ofta lägre ingångslön än vad en kille skulle ha fått. Löneskillnaden följer sedan oftas med resten av deras aktiva arbetsliv, om de stannar kvar i samma sektor. Vilket påverkar kommande pension med mera.

För två år sedan slog Jusek larm om stora ingångslöneskillnader mellan könen inom den statliga sektorn. Det tog tydligen skruv. För andra året i rad finns här inga skillnader i ingångslön mellan könen. Men tyvärr så rusar männens löner snabbare i den statliga lönetabellen redan efter ett år. Även här finns alltså fortfarande en tjejtaxa, eller tjejtariff kanske man ska kalla det i lönetabellerna.

// Annica Tiger

Annica Tiger 4:52 EM | Kommentarer (4) | Google

28 juni 2004

Kastreras i onödan

Ni som är lite pryda av er.
Sluta läsa här.......

Varje år opereras hundratals friska äggstockar bort på svenska kvinnor, i samband med att livmodern tas bort följer även äggstockarna med av bara farten. Helt i onödan. I äggstockarna bildas både det kvinnliga könshormonet östrogen och det manliga könshormonet testosteron. Kvinnorna kastas ofta in i ett för tidigt klimakterium och deras sexuella lust kan minska drastiskt, ja - helt försvinna.

Jag ser framför mig vilket ramaskri det skulle bli om män som steriliserade sig eller av andra anledningar genomgår ett intimkirurgiskt ingrepp även blev av med testiklarna, där testosteronet produceras. Kommer aldrig att hända. Ingen läkare skulle kastrera en man utan att det finns medicinska orsaker. Men varför göra det slentrianmässigt på kvinnor? Återigen ser i alla fall jag ett mönster. Mannens sexualitet är norm. Kvinnans dito verkar inte lika viktig. Jaja, hon kan ju sära på benen ändå fast hon inte är kåt, så mannen kan få sitt. Grovt uttryckt. :)

Att mannen är norm ser man för övrigt på forskningen av potenshöjande medel. Det finns numera många mediciner som hjälper en man att få blodgenomströmning i penisen så att ett stånd kan uppnås och samlag kan genomföras. Men hur många mediciner finns det framtagna för kvinnor som har problem att få fart på sin lubrikation eller få ökad blodgenomströmning i och runt klitoris. Glidmedel i all ära. Men jag tror att många kvinnor skulle vara hjälpta av lite mer än Apotekets Glidmedel. Glidmedel är väl mer till för att mannen inte ska få skavsår? :)

En impotent man ömkas. En frigid kvinna förlöjligas?

// Annica Tiger

Annica Tiger 10:26 FM | Kommentarer (3) | Google

16 juni 2004

Unga tjejer klär av sig

Jag noterar med förvåning att allt fler svenska tjejer tycks drömma om att vika ut sig, bli fotomodell eller att bli dokusåpakändis. De är så sugna på en karriär i den genren att de villigt pyntar upp till 4.000 för att bli plåtad för en portfölj, bilder som de sedan kan använda i sin jakt på att få vika ut sig i tidningar, få ett modelljobb eller bli dokusåpakändisar.

Är det bekräftelse de söker? Hur gör killarna när de söker bekräftelse? Är det detta som kallas modern jämlikhet och jämställdhet? Varför har inte killarna samma drömmar?

Har de unga tjejerna inte råd med en portfölj med bilder tagna av en proffsfotograf duger det lika bra för en del att exponera sig på nätet i hopp om att bli upptäckt. Men i bruset är det svårt att synas och höras. Möjligen lär en och annan porragent kanske hamna på hemsidan. Bilderna kan stjälas och läggas in på en porrsajt eller så kanske tjejen kontaktas och luras in i den branschen, via falska löften om modelljobb – som visar sig vara rena rama porrjobbet istället.

En ung tjej förklarar sina hemsidesbilder med:
– Jag har försökt komma i kontakt med modellagenturer på det här sättet. Jag hoppades att de skulle höra av sig till mig, men det är ju inte direkt dem som hör av sig, utan mest killar.

När bilderna lagts ut finns de där för alltid och det tror jag inte att dessa unga tjejer förstår. De kan dyka upp på en porrsajt. De kan hamna i grannens dator. De kan hamna på skolans anslagstavla. Ja, riskerna är stora att bilderna missbrukas. De kan dyka upp om några år när tjejen kanske till och med glömt bort dem och ställa till med problem för henne i arbetslivet eller hemmavid, i familjen eller om hon gifter sig.

Jag är kanske för gammal för att förstå? Jag kanske är hopplöst gammaldags? Är detta en backlash och en revolt mot feminismen? Men en sak vet jag. Jag är glad att min dotter är vuxen.

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:26 EM | Kommentarer (6) | Google

8 juni 2004

Vardag kontra strålglans

MaYBe SHe'S BoRN WiTH iT...?
Av en slump hamnade jag på en hemsida som gav lite dimension åt hur en snygg och sexig kändis skapas. Ja, skapas – för tro inte att de föds perfekta och inte besväras av, likt oss alla andra, finnar, kluvna hårtoppar, synliga porer, födelsemärken, torra armbågar, celluliter och andra trista små skavanker, både här och där.

Bilder visas på Christina Aguilera, Britney Spears, Pamela Anderson, Jennifer Lopez, Cameron Diaz och Tyra Banks. De anses ju vara några av världens snyggaste kvinnor och det var faktiskt intressant att se bilderna på dem när de ser lika alldagliga ut som oss alla andra jämfört med när de har piffats upp med foundation, lösögonfransar, concealer, puder, rouge, highlighter, ögonskugga, eyeliner, mascara, läppenna, läppstift, läppglans, ögonbrynspenna, mousse, mist, gel och allt vad det heter. Jag vet faktiskt i ärlighetens namn inte ens vad foundation, concealer, highlighter och mist är för något ens. Men det verkar vara väldigt effektivt. ;) Mycket effektivt.

På sidan visas även bilder på skådespelerskan Jamie Lee Curtis när hon tröttnade på denna cirkus och lät sig fotograferas helt utan smink, smickrande belysning och retuschering. Hennes avsikt var att andra kvinnor i hennes ålder skulle sluta jämföra sig med henne, eftersom hon naturell ser ut som vem som helst. Det tycker jag var modigt gjort och framförallt ger rätt signaler. Du duger som du är. Skönhet är ofta inte äkta, utan bara en yttre pålagd mask. Med smink kan man försköna. Med Photoshop kan man trolla.

Detta måste väl även gälla killarna? Hur ser Brad Pitt ut ostylad?

Kika gärna på länkarna längst ned. De var intressanta.

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:51 FM | Kommentarer (6) | Google

17 maj 2004

Kors i taket

Kors i taket!!! Nu kanske även de kuwaitiska kvinnorna kommer att få rösta. Men det är bäst att inte ropa hej förrän man är över bäcken. För fem år sedan försökte emiren få igenom ett liknande förslag, men det röstades ned av islamistiska parlamentariker och klanledare. Jag skulle tro att det blir ett nej även denna gång. Men jag håller tummarna.

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:21 EM | Google

14 maj 2004

202 kvm stort arsle

På tal om sexualiseringen av det offentliga rummet. Eller pornofieringen som en del vill kalla det. Same shit. Different names. Så påpassligt att H&M, föutom sina porriga julkampanjer, nu ska tvinga på folk ett stort arsle i nyllet varje gång de passerar Stureplan i Stockholm närmaste veckorna.

Jag tror inte att varken mediebyrån First Sight eller H&M var med på hearingen häromdagen ;). Ikväll klockan 20.00 kommer stureplansnissar och feminister få något att diskutera, påstår tidningen Resumé, närmare bestämt en 202 kvm stor bikiniklädd rumpa.

Nå, jag tror inte att man behöver vara feminist för att fundera på om det inte börjar bli lite orimliga proportioner när det gäller att få reklambudskap att sticka ut i bruset.

First Sight har inte gått ut med informationen och hoppas på en överraskningseffekt.
– Vi vill att de ska vara en smäll i ansiktet när folk anländer till Stureplan.

Jaha, säger jag. En smäll i ansiktet? Tur att jag inte tänker passera Stureplan de närmaste veckorna då. En smäll i ansiktet klarar jag mig förutan.

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:58 EM | Google

Tabubelagd sexualitet

CP-magasinet handlade i går om funktionshindrades sexualitet. De var på vift över sundet och kollade in hur det funkar i Danmark. I Danmark är prostitution lagligt, att köpa sex är inte brottsligt.

Vi har en annan situation i Sverige där vi har kriminaliserat sexköp. Lagen gör ingen skillnad på om man är funktionshindrad, blyg, svårt att hitta partner eller köper sex vid sidan om äktenskapet. Jag tycker inte att prostitution är något som ska uppmuntras. Världens äldsta yrke, som det kallas, är i mina ögon inget yrke utan ett sätt att exploatera människor, oftast då barn och kvinnor.

Det vi däremot skulle kunna bli bättre på är sexualundervisning och för funktionshindrade specialutbildade sexologer som kan informera och hjälpa till. Att vara funktionshindrad medför speciella problem. Det ska det inte stickas under stol med. Men att som i Danmark förmedla kontakt med prostituerade kvinnor som tar saftigt betalt (1500/tim) är inget som jag som feministhumanist kan tycka är en bra lösning, för någon av parterna.

En annan sak som jag reagerade på var att i programmet låg fokus på den manliga sexualiteten. Jo, två påklädda kvinnor som satt i rullstol klipptes in lite softat (men väldigt sekundkorta scener) där de fick ömma ögonkast och kyssar av en icke-rullstolsbunden man. Men det var det enda. Kvinnlig sexualitet verkar även vara tabu för CP-magasinet och inte bara för icke-funktionshindrade?

Kvinnor kanske bara trånar efter att bli kysst av en groda, som kanske senare visar sig vara en prins? En riktig karl runkar och knullar med prostituerade?

// Annica Tiger

Annica Tiger 3:02 EM | Kommentarer (2) | Google

13 maj 2004

Hearingen i går

Power-slampa, i en annans ögon. Det var många som var med på hearingen i går. Pornofieringen diskuteras även, samt Mona Sahlin berättar lite mer om sina tankar kring hearingen i Aftonbladet.

// Annica Tiger

Annica Tiger 1:08 EM | Google

Pornofiering

Datum: 12 maj
Tid: 13-16
Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

En flod av stereotypa föreställningar om könen når oss dagligen genom medier, reklam, filmer och dataspel. Inte sällan talar de samma språk som pornografin. Kvinnor och flickor objektifieras och sexualiseras. Deras kroppar används för att marknadsföra varor och tjänster. Också män och pojkar exponeras på ett fördomsfullt sätt. Det ständiga budskapet är att manlighet står för makt och aktivitet och kvinnlighet för underordning och passivitet.

Vi behöver större kunskap om vad sexualiseringen av det offentliga rummet betyder. Vilka mekanismer ligger bakom denna förändring? Hur påverkas människor av den? Vad innebär sexualiseringen av det offentliga rummet för ett samhälle som säger sig sträva efter jämställdhet?

Sexualiseringen av det offentliga rummet är ett av regeringens fokusområden för jämställdhetsarbetet. Vi bjuder nu in aktörer i frågan, bland annat forskare och företrädare för medier, till en hearing i frågan för att diskutera hur utvecklingen har varit, hur situationen ser ut i dagsläget och vad som kan göras för att motverka sexualiseringen av det offentliga rummet.

Detta ovan var den inledande texten till den debatt om "sexualiseringen av det offentliga rummet" som hölls i går. Onödigt lång tid av debatten togs för att diskutera huruvida det var rätt att använda begreppet "sexualiseringen av det offentliga rummet". Just den formuleringen kan kanske skapa en motdebatt om moralpanik och att försöka negativisera sexualismen i sig.

Freuds gamla tes gäller fortfarande: Ju fler förbud, desto större intresse.

Ord som pornofiering, könsmaktsordning, porn-chic och mainstream bollades runt. Men i mina ögon spelar det ingen roll vilket ord som används, om bara målen finns utritade på kartan.

Det är ett faktum att i reklam och media så har det blivit en glidning mot en pornofiering. Det är kvinnorna som fortfarande är objekt, till för att behaga mannen. Kvinnor förminskas i reklamen, medan män förstoras. David Tjäder (mansforskare vid Stockholms universitet) menade på att det fortfarande är samma gamla mönster som visas i det offentliga rummet. Kvinnan framställs som ett objekt, vars syfte är att behaga mannen. Mannens sexualitet anses inte ha någon hejd. Kvinnan väcker hans sexualitet. Därav alla frågor om korta kjolar i våldtäktsmål. Mannen är en erövrare. Attityder om manlig sexualitet måste ändras. Roligaste kommentaren var:
– Kompetensutveckla bort Big Brother.

Den kommentaren kom till för att Peter Settman hade uttalat sig om att man på SVT försöker kompetensutveckla producenter och andra anställda till att försöka se och bryta de mönster som finns.

Alla var rörande överens om att det handlar mycket om hur våra ungdomar påverkas av denna pornofiering/könifiering i det offentliga rummet. Förr skulle man vara sexig. Nu ska man vara porrig. Veckorevyn har artiklar likt; "Vill du vara en Powerslampa", med medföljande text och bilder för att illustrera hur man då ska se ut. Motkrafter för att framställa sexualismen i en positiv bemärkelse måste till. Skolan har en stor roll här genom att satsa mer på sexualundervisning och att alltid ha en pågående diskussion i klassrummen om relationer mellan könen på agendan.

Det kan inte vara nyttigt att barn och ungdomar ska få sexuella preferenser och referenser pådyvlade från kommersiella kanaler, porrfilmer, media i övrigt och reklam.

Slutknorren med en monolog från teater Lacrimosa var en höjdpunkt. Min personliga behållning av denna hearing var just den monologen samt de anföranden som Erica Hedin från mediekritiska nätverket "Allt är möjligt" framförde.

Det är bra om detta kan tas upp på dagordningen i riksdagen. Jämställdhetsarbetet har gått i stå. Hela hearingen filmades. Förhoppningsvis ska alla riksdagsmän, med betoning på män kanske, se denna inspelning i efterhand.

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:06 FM | Google

7 maj 2004

Glastak

Svensk ordbok
glastak subst. ~et =
* särsk. omärklig (social) barriär som hindrar kvinnor att nå högre poster

Visst existerar glastaket. Inte bara i den måtto att ordet till och med finns med i Svensk ordbok. Tyvärr så finns glastaket i allra högsta grad även i verkligheten. Fortfarande.

Ett bra exempel är tillsättningen av poliskommissarientjänsten i Haparanda. Kvinnan, som sökte tjänsten, var bäst meriterad. Hon borde ha fått jobbet. Referenser i all ära, refererar män bara till män så kommer glastaket alltid att ligga som ett hinder för kvinnorna. Mannen fick tjänsten och AD avslog talan om könsdiskriminering.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:54 FM | Kommentarer (5) | Google

3 maj 2004

Feministiskt parti

Behövs ett feministiskt parti? Nej, det tycker inte jag – lika lite som ett motsatt dito behövs. När människor inte ens kan enas om vad feminism är, hur ska det då gå att styra och ratta ett feministiskt parti? Än slank det dit, än slank det hit och än slank det ned i diket.

Däremot håller jag med Gudrun Schyman att det är nödvändigt att få upp de feministiska (i mina ögon humanistiska) frågorna högre på den politiska dagordningen. Var och vartannat parti påstår sig numera vara feministiskt. Nå, då är det bara att ta och visa det i det praktiska politiska arbetet. Låt det inte stanna bara vid en "läpparnas erkännande", utan omsättning i praktiken.

Sossarna kan förslagsvis, när Persson blir bonde (vilket jag hoppas blir inom en snar framtid), välja en kvinna som partiledare. Varannan damernas? Bara för att Persson har utsett en påläggskalv – så måste det inte per automatik bli han som blir efterträdare. Det är dags för en kvinnlig partiledare hos sossarna. Det finns inte brist på kandidater, så det är ingen ursäkt.

// Annica Tiger

Annica Tiger 3:49 EM | Kommentarer (3) | Google

9 april 2004

Mera sex?

Unni Drougge skrev en bra krönika i torsdags, som är väl värd att läsas. Pappa är viktig – han behöver komma hem.

Hennes slutsats tror jag definitivt stämmer. Barn som växer upp med hyggliga farsor blir hyggliga mot kvinnor och barn, medan flickor som blir väl omhändertagna av sina pappor sällan kommer att tolerera respektlöst bemötande från män.

Jag drar paralleller med denna artikel, Dubbelarbete får kvinnor att tappa lusten. Experten: "De är för trötta".

Klart som korvspad. Vem sjutton orkar vara dubbelarbetande mamma, jobba heltid – sköta hemmet och barn och sedan vara en het, våt och kåt älskarinna, när dagen liden mot sitt slut. Vad var det jag skrev häromdagen? Jämlikhet gynnar både män och kvinnor. Kanske detta kan bli ett incitament för mannen att ta mer ansvar i hemmet? Mera sex? Mindre risk för prostatacancer? OBS, skrivet lite med glimten i ögat. :) Men med viss eftertanke.

// Annica Tiger

Annica Tiger 12:16 EM | Kommentarer (4) | Google

1 april 2004

Hjärtinfarktsbehandling

Lång anteckning. Den som inte är intresserad av jämlikhet och brist på dito kan sluta läsa HÄR! Ut och surfa på nätet istället.

Jag har ofta skrivit dagboksanteckningar om att kvinnor får sämre vård om de drabbas av hjärtinfarkt och på grund av det har jag fått flera hat- och hotmail genom årens lopp.

Jag har ansetts som allmänt dum i huvudet som ens kunde påstå något fånigt och kallats för djävla rödstrumpa, aggrofeminist och satkärring. En man gick så långt att han tyckte att sådana som jag skulle utplånas från jorden yta.

Men den sanningen jag serverat förut (som upprörde en del män till den milda grad) är sanning än i dag. Fast i dag tror jag inte sanningen upprör lika mycket.

Socialstyrelsen kom i dagarna ut med en rapport som gav vid handen att det fortfarande finns skillnader mellan hur kvinnor om män behandlas i sjukvården.

Jag saxar några exempel från Expressen där de kommenterar rapporten nedan:

Män med hjärtinfarkt eller kärlkramp har 50 procents högre chans att få en hjärtoperation som en kvinna.

Kvinnor får ofta vänta längre än sex månader på operation av sin gråstarr än män.

Män får nyare och dyrare läkemedel än kvinnor. Det handlar exempelvis om läkemedel mot magsår, depression och höga blodfetter.

Sjukdomar män oftare drabbas av, som hjärt- och kärlsjukdomar, har traditionellt prioriterats högre forskningsmässigt än sjukdomar kvinnor får, exempelvis kroniska smärttillstånd som reumatism.

Kvinnor rapporterar oftare biverkningar av läkemedel än män. Läkemedel kan ibland ha olika effekt på kvinnor och män, men många läkemedel är bara testade på män.

I läkemedels-reklam framställs män som hårt arbetande personer som behöver medicin för att kunna jobba, medan kvinnor skildras som deprimerade och känslosamma hemmafruar.

// Annica Tiger - kanske inte har så vässade klor numera?

Nedan listar jag några av inläggen i min Reload som orsakade sådana rabalder. Jag förstår fortfarande inte varför. Jag har ofta refererat till en källa för att styrka mina tankar och funderingar, men det räcker tydligen inte.

30/6-01
Löpet på Expressen igår var "Nya forskarrön visar: KVINNOR FÅR SÄMRE VÅRD när de drabbas av hjärtinfarkt". Inga nyheter för mig, det har jag tagit upp flera gånger här.

12/2-01
För att återkoppla till gårdagens text. Jag vet inte om många tror att jag bara yrar när jag ibland orerar här om att vi inte är jämlika, trots att många hävdar att så visst är fallet. Jag har tidigare flera gånger nämnt det faktum att kvinnor får sämre vård vid hjärtinfarkter. Igår på Rapport var exakt samma tema uppe på tapeten, dessutom nämdes att studierna på kvinnliga hjärtinfarktspatienter var undermåliga.

11/2-01
Svenska Jägareförbundets ivrar för att vi ska beskatta den svensk-norska vargstammen, bestående av 70 till 100 djur. Förra året dödades cirka fem hundar av varg i Sverige och cirka 1 000 dödades i trafiken. Lägg till då det faktum att ungefär 100 jakthundar skjuts årligen av sin husse eller husses jaktkamrater. Slutsats! Gör en rejäl avskjutning av bilister och jägare istället. Öka vargstammen!
-----------------
Vi är som sagt juuuu sååååååå mycket bättre i Sverige, det lilla jämställda landet i norr. Vi anses vara det land som kommit längst i jämställdhet. Nu har Sverige äntligen startat forskning (efter Viagrasuccén) angående frigiditet, det tas fram p-piller för män på löpande band och kvinnorelaterade sjukdomar står i fokus. STOPP!!!! Backa bandet! Det där stämmer ju inte. Då tar vi det från början...Nej, p-piller för män står inte på agendan. Det anses fortfarande till stor del vara kvinnans lott att fixa den biten. Kvinnan ska äta p-piller, vars biverkningar fortfarande inte är 100-procentigt utredda. Lite manfall - ursäkta, kvinnofall i form av livslånga lidanden/dödsfall i blodpropp får man räkna med. Men samtidigt anses det nästan fult/planerande/slinkaktigt att kvinnan har kondomer i handväskan och dessutom vågar KRÄVA att de ska användas av en man, som suckande hävdar att det är som att käka kola med pappret på. Vestibulit, det bränner som eld i underlivet, svider vid minsta lilla beröring och omöjliggör ett normalt liv. En kvinnosjukdom som det forskas ytterst lite om, trots att det förlamar livet för så många. Jo, kors i taket - häromdagarna anslogs hela 400000 kronor åt ett litet forskningsprojekt. Att ett stort sjukhus i Stockholm får neka minst 230 kvinnor om året som vill opereras är en skandal. De har bara resurser att operera 15 kvinnor om året. Men Viagra fortsätter att vara en säljsuccé, staten bidrar med 140 miljoner kronor i subentioner. Smaka på den siffran och jämför med 400000 kronor. För att inte tala om hur många miljoner, säg miljarder det kostade att ta fram ett medel som ska få picken att stå på männen. Inget ont om det, det kan vara ett svårt trauma att en av sina egna kroppsdelar inte lyder dig. Fråga den som är förlamad, de lär kunna svara på den frågan - fast för dem finns ingen dundermedicin. Ingen forskning bedrivs angående frigiditet, vad jag vet. Det är kanske inte lika intressant. Sära på benen kan ju alla kvinnor göra, oavsett lust eller inte. Gravida kan de bli oxå trots sin frigiditet. Nej, nu är jag grinig :). Men är det inte förunderligt? Vi jämlika Sverige!

7/3-99
Expressens artikelserie fortsätter - Välkommen till männens värld och ämnet igår var sjukvården. Jag har tidgare nämnt detta i min reload och fick då några mail som tyckte att jag yrade i nattmössan och att jag hade fel. Nåväl - jag vidhåller att jag har/hade rätt och artikeln i sig styrker ju detta. Kvinnor blir felbehandlade, feldiagnosticerade då all forskning är gjord på män, av män. Läkemedel är utforskade och skräddarsydda för män, dessutom får kvinnor sämre (läs billigare) läkemedel vid exempelvis hjärtinfarkt. Många av kvinnors specifika sjukdomar är helt outforskade och de flesta manliga läkare verkar helt ointresserade av dem. Hur många gynekologer är specialiserade på kvinnlig impotens? Hur många har kunskap om alla de sjukdomar som drabbar kvinnor i underlivet?

6/7-99
Sverige är såååå jämlikt :). Hörde talas om *kuppen* som avslöjade ojämlikhetstänkandet hos handläggarna på försäkringskassan. 8 fejkade fall, männen erbjöds rehabilitering och gissa vad kvinnorna erbjöds - förtidspensionering. Handläggarna tyckte kanske inte det var lönt mödan/pengarna att ödsla rehabilitering på kvinnorna. Nej, låt dem gå hemma och lida som förtidspensionärer. Satsa på männen, rehabilitera dem så de kan återgå till förvärvslivet, kärringarna kan gå hemma och lida i tysthet - gömt är snabbt glömt. Man kan se detta på flera sätt - får man ingen rehabilitering är chansen minimal att man blir bättre/tillfrisknar. Vore det för mycket begärt att få den chansen som kvinna? Jag har ju förut skrivit om undersökningen som påvisade att männen fick bättre vård när det gällde hjärtinfarkter och detta verkar gå helt i linje med detta. Fy fan, säger jag bara. Sorgligt! Kom inte dragande med argumentet att kvinnorna får väl *ta för sig* - som sjuk har man oftast inte den förmågan varken som man eller kvinna, men det är ju tråkigt att det bara är männen som hjälps. Att sådant bara förekommer bådar inte gott och är skrämmande. Jag trodde vi hade kommit längre än så. Men det är tydligen mest *kosmetika*.

6/10-98
De som känner mig vet att jag anser, rätt ska vara rätt. Har förut skrivit i min reload om att det finns indikationer på att kvinnor får sämre vård pga sitt kön bl.a vid hjärtinfarkter. Vilket ifrågasattes av en del via mail, de tyckte jag rent ut sagt var ute och cyklade :). Well, well! Igår släpptes en rapport av docent David Gaunt som visar på att männen drar det längsta strået ända in i döden. Nu finns det svart på vitt att män får snabbare, bättre och mer kvalificerad sjukvård än kvinnor.

24/7-98
Jag är tydligen ganska burdus ibland? Men ibland så blir det bara så. För att tydliggöra vissa saker måste man ta fram storsläggan, eller? Ta det här med manligt och kvinnligt kontra jämlikhet. Många killar menar på att vi lever i ett jämlikt samhälle i Sverige. Jaja, vi kvinnor får ju rösta numera, samt äga och ärva. Tack för det. Jag hade nog haft svårt att leva för 75 år sedan ;-). Visst börjar det luckras upp, vi kan diskutera om våra olika könsroller. Men ändå på något sätt konserveras våra könsroller och förs över till nästa generation, mer eller mindre omedvetet. Fortfarande gör vi skillnad på könen i barnens uppfostran, måhända omedvetet visserligen. Men det är så mycket mer. Makt! Anpassning! Dolda budskap! Vi ser inte längre orättvisorna? Vi måste ompröva våra attityder och värderingar för att mötas som jämlikar! Byt ut manligt-kvinnligt mot mänskligt! Jag skulle i alla fall som kvinna reagera om jag läste/hörde talas om:

 • att det fortfarande fanns motstånd mot manliga präster
 • att många män tvingades in i deltidsfällan
 • att männen överlag tjänade mindre än oss kvinnor enbart pga sitt kön
 • att samhällen tvingade män att bära slöja
 • att män inte fick gå ut ensamma utan kvinnligt sällskap
 • att män i vissa samhällen inte får läkarvård för att de är män, inte får utbildning eller ens arbeta
 • att det fortfarande anses fult om män röker på öppen gata
 • att män som visar att de har ett sexualbehov kallas för horor och lättfotade
 • att män som pojkar omskars helt, dvs ollonet (känselorganet) skars bort under primitiva förhållanden
 • att så få kvinnor utnyttjade sin mammaledighet
 • att män inte fick gå lättklädda i värmen, gjorde de det iaf fick de skylla sig själv om de väckte våra lustar och våldtogs
 • att männen tvingades till dubbelarbete hem/arbete
 • att många män var prostituerade och förnedrades av oss kvinnor
 • att så få av männen var företagsledare
 • att pojkar fick mindre *utrymme* och uppmärksamhet i skola och på dagis enbart för att de var killar
 • att pojkidrotten missgynnades, ekonomiskt och resursmässigt
 • att tidningarna mest refererade kvinnlig idrott
 • att män upplevde det som att de måste vara bättre än oss kvinnor för att tas på allvar och bli accepterade inom yrkeslivet
 • att män anses som orena om de inte är oskulder när de gifter sig
 • att flertalet av dem som misshandlades och våldtogs i hemmen var män
 • att det var vanligast att små pojkar utsattes för övergrepp och incest
 • att det det var okvinnligt att gråta och visa sina känslor
 • att män jämt skulle ses som sexobjekt
 • att kvinnan bara vräkte sig i TV-soffan när hon kom hem från jobbet medans mannen får fixa mat, snyta ungar och natta barnen
 • att mannen alltid var tvungen att ta huvudansvaret för barnen
 • att män inte skulle kunna gå in på en chat med *nicket* Anders, 15 år utan att överdrösas med sexuella förslag
 • att ordet "mansfrid" var på varje mans läppar
 • att flertalet män upplevde det som otryggt att gå ut, besvärande blickar och överfallsrisk
 • att mannen inte fick bestämma över sin kropp, dvs fria aborter ifrågasätts
 • att namnet på mannens könsorgan skulle anses som ett skällsord
 • att män riskerade blodproppar pga p-piller-ätande
 • att män fick sämre sjukvård vid hjärtinfarkt pga sitt kön

23/6-98
Upprör och berör skrev jag igår, sitter här med ett *eftertänktsamt leende* på läpparna. Ja, berör gör jag! Det har jag märkt med tanke på mailen jag får både från kvinnor och män som berättar att de känt igen sig alternativt fått en *aha* upplevelse av något jag skrivit. Att jag ibland upprör har jag oxå märkt med tanke på *hate-mess*, telefonterror och mail jag fått, tyvärr av unga killar dock enbart. Unga killar! Så idag släpper jag upprördhetsbomben för idag *ler ljuvt*, en del unga killar mellan 12 - 22 år är de som bär på mest fördomar, har för lite livserfarenhet för att förstå det jag skriver om och missuppfattar mest. DOCK, OBSERVERA INTE ALLA GIVETVIS!!!! Många unga killar hör av sig med positiva mail och tycks inte alls bli så upprörda som de jag nyss nämde. Annica *duckar* ... men visst ligger det lite i det, eller hur? Hur kan det annars komma sig att de äldre män som hör av sig inte misstolkar mina avsikter och mina funderingar samt tankegångar? Att det jag skrev igår skulle väcka så många känslor? När jag vände på steken och skrev Om vi vore män:. Givetvis är inte ALLA män blottare! Men hur många män har utsatts för kvinnliga blottare? Jag har utsatts för manliga blottare däremot tre gånger varav första gången när jag var 10 år och knappt förstod vad den gamla gubben gjorde bakom porrtidningen på järnvägsstationen. ALLA är inte hustru-misshandlare! Men hur många män lever ihop med en mans-misshandlare? Inte ens min gubbe *skratt* om nu någon av de som anser att jag är aggrofeministisk trodde det. Det är sant att män får bättre vård vid hjärtinfarkt. Det är sant att kvinnor har svårt att bli tagna på allvar när de anmäler en våldtäkt osv. Varför får man inte påpeka det med glimten i ögonvrån? Jag är ganska *verbal* och har även IRL ett *grovt* och rättframt språk - tonen är rå men hjärligt. Ursprunget ur att jag är van att umgås och jobba med nästan uteslutande män.

22/6-98
Tänk om vi vore män:

 • då skulle vi inte behöva se oss om i joggingspåret i rädsla för att bli överfallen och våldtagen
 • då skulle vi slippa se andra män blotta sig och runka framför oss
 • då skulle vi få högre lön än vad vi har nu
 • och vi skulle då få högre pension på ålderns höst
 • då slapp vi bekymra oss om övervikt, bikini-linje eller håriga ben på badstranden
 • då skulle vi slippa flås i luren-samtal
 • då skulle ingen skylla på att vår klädsel var utmanande och orsak till våldtäkter och övergrepp
 • då skulle vi tas på allvar om vi utsattes för våldtäkt och övergrepp
 • då skulle vi inte riskera att bli utsatta för hustru-misshandel
 • då skulle vi kunna fixa oss lite lammkött utan att omgivningen tittade snett på oss :)
 • då skulle vi slippa framfall pga för många födslar :)
 • strejkar *snorren* finns alltid hjälp till skillnad mot frigiditet
 • då skulle vi känna oss trygga om vi fick hjärtinfarkt då män får bättre vård
 • då skulle vi slippa dubbelarbeta
 • då skulle vi tas på allvar och inte kallas för *bitches*, klimakterie-kärringar, rödstrumpor och aggrofeminister
 • då skulle vi kunna satsa på karriären utan dåligt samvete för barnen
 • då skulle vi kunna skylla på att *ööhhhhh, stör inte - det är ju fotbolls-VM*
 • då skulle livet vara lite lättare, eller???????? ;)

Annica Tiger 5:14 EM | Kommentarer (7) | Google

31 mars 2004

Feministsvin

Med tanke på kommentaren i går. Feministsvin. Det finns inte i min ordbok. Däremot finns ordet manschauvinist, män som tror att de är överlägsna kvinnorna.

Norstedts stora svenska ordbok
manschauvinism [-s?åv-] subst. ~en
• föraktfull manlig inställning till kvinnor särsk. betr. deras kapacitet på andra områden än traditionellt kvinnliga

Jag hittade även uttrycket mullig mansgris i ordboken, lustigt nog.

Norstedts stora svenska ordbok
mansgris subst. ~en ~ar
• självgod man som föraktar och förtrycker kvinnor <vard.> mullig ~

Det finns alltså inget som heter feministsvin. Vad bra då. Då behöver jag och andra inte ta illa upp då?

Men tillbaks till ordet feminism. Vad är det med det ordet som gör det så negativt laddat för en del?

Norstedts stora svenska ordbok
feminism subst. ~en
• (åsikts)riktning som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i samhället och åtminstone uppnå jämställdhet med mannen

Att förbättra kvinnans ställning för att bli jämställda med män, det är väl bara bra? Jag ser bara positiva fördelar med feminism. Det är en WIN-WIN situation, där bägge parter vinner på att så sker. Ska jag vara riktigt, riktigt ärlig tror jag att männen har mer att vinna på att kvinnor och män blir jämställda. Synd bara att en del inte förstår det.

Norstedts stora svenska ordbok
jämställ|d adj. -t
• som har samma rättigheter och skyldigheter som annan person; särsk. om kvinna i förh. till man <jfr jämlik>: 1920 blev den svenska kvinnan juridiskt ~ med mannen

Norstedts stora svenska ordbok
jämlik adj. ~t
• som anses ha lika stort värde som varje annan person

Att alla ska ha lika stort värde är väl inget någon kan säga emot? Utom då manschauvinister och mulliga mansgrisar då :). Det gäller alla, inte bara kvinnor och män. Här kan vi ta in begrepp som diskriminering av invandrare, etniska minoriteter, funktionshindrade och förföljelse av människor på grund av dess religion eller sexuella läggning och så vidare....

// Annica Tiger

Annica Tiger 1:36 EM | Google

12 mars 2004

Årets man

Årets man

Vart bilden kommer ifrån vet jag inte. Den har sänts runt på mailinglistor och ingen tycks veta vart den kommer ifrån. Någon som vet? Hör av er i så fall.

Men jag dristar mig till att lägga ut den så länge för den säger så mycket. En bild säger mer än tusen ord och det stämmer verkligen här. Vad var det John Lennon sa?

– Woman is the nigger of the world.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:55 FM | Kommentarer (2) | Google

10 mars 2004

Tidsfråga

"Vi har under många år kämpat för lika lön för lika arbete. Ännu har vi icke uppnått detta mål över hela linjen, men vi vinner mer och mer terräng för varje år och man kan väl nu anse det vara endast en tidsfråga, när vi kvinnor har samma lön som männen inom alla områden."

Citat från Aktuellt samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet.

Citatet är en kvinnas ord 1919. Åttiofem år sedan...

Behövs någon kommentar till detta?

// Annica Tiger - tackar Jontas för citatet

Annica Tiger 6:23 FM | Kommentarer (2) | Google

8 mars 2004

8:e mars

8:e mars, Internationella kvinnodagen. I morgon är det väl internationella mansdagen? Sedan kan vi leva i jämlikhet i harmoni med varandra med humanistiska värderingar resten av året?

Jag läste om ett projekt för nyblivna pappor, "Pappa på riktigt". Syftet med projektet är att främja papporna att bli aktiva jämställda förädrar och få dem att känna sig hemma i den nya rollen.

Lovvärt! För visst är det en omställning både för mamman och pappan både före och när barnet anländer. Fokus läggs ofta på kvinnan. Det vore bra om även papporna blev mer aktiva i sin nya roll. Ju aktivare de blir, desto bättre. Än så länge finns möjligheten att delta i Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Men man kan ju hoppas att Stockholms läns landsting utökar detta efter att projektet utvärderats.

Sedan har vi ett seriöst Manligt nätverk som jag rekommenderar. De förnekar inte att kvinnomisshandel (som många andra mansgrupperingar gör) är ett problem utan arbetar aktivt mot mäns våld och övergrepp. Flera sådana föreningar behövs. Det är inte alltid lätt att vara man heller, i alla lägen. Många behöver stöd och det kan de få via dessa nätverk.

// Annica Tiger

Annica Tiger 2:25 EM | Google

4 februari 2004

Död åt feminismen

Subject: Är du dum eller?
Date: Thu, 29 Jan 2004 15:47:39 +0100
From: Tor W XXXXXXXX@hotmail.com
To: a_t@tele2.se

Det ända du verkar tänka på är män/kvinnor, män/kvinnor, män/kvinnor, MÄN/KVINNOR , MÄN/KVINNOR , MÄN/KVINNOR , MÄN/KVINNOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fattar du inte att allt om att kvinnor är så "mobbade" av männen bara är en stor lögn? Slår jag kvinnor? Slår min bror kvinnor? Slog min pappa min mamma? NEJ . Slår någon man av de män som jag känner deras kvinnor? NEJ! Det är rättare sagt tvärt om... varje man jag känner blir slagen av sin tjej/fru ... För om mannen slår tillbaka så får han säkert dödsstraff... Och hur kan du nedvärdera mannen? Det är ju männen som har byggt upp hela världen... Och kom inte och säg att det är männens fel att det finns krig... krig är oundvikligt... Fatta det!
Och det där med att kvinnor har lägre lön är också en bluff... Det är inte sant... Allt har en anledning. Alla töntiga undersökningar i skvallerpressen är LÖGN. De har inte ens några bevis ... Och alla reklamer på TV'n där en kvinna sitter och sliter och svettas och sköter om barnen och inte kan sitta stilla i en sekund.. och så snackar hon med sin man (eller någon annan) som bara sitter och tar det lungt på en lugn arbetsplats är också bara lögn.. jag vet ju för fan själv hur det är...
Varför skriver jag allt det här när jag istället kan säga: Feminism är lögn. Död åt feminismen.

dra åt skogen, galenkärring.

---------------------------------------------------

Jag bor redan i skogen :). Gubben lilla!!!! Så jag kan inte dra någonstans där jag redan befinner mig. Men jag tror nog han menade något mer negativt?

Jag har snart plöjt igenom mailskörden som ramlade in när jag kom hem. Detta ovan var det enda av alla mail som fick mig att höja ett ögonbryn.

Vad ville karln? Egentligen? Jag orkade inte ens gå i svaromål. Själv skulle jag aldrig ens komma på tanken att sända främmande människor dylika mail.

Men att han bemödat sig att häva ur sig all denna skit över mig och allt och alla är ett bevis på att det jag skriver i alla fall upprör och berör. Förför är nog inte applicerbart på denna man.

Många som mailat om html-frågor fick ett standardsvar där jag bad dem återkomma om de fortfarande inte hade löst sina html-problem.

De flesta har inte svarat igen, så jag antar att de fått till det utan min hjälp. Att sitta och lägga tid på alla mail som ramlade in med just html-frågor verkar meningslöst om jag inte ens vet längre om frågeställningen fortfarande är aktuell.

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:20 EM | Kommentarer (5) | Google

29 december 2003

Fler mail

Undra sa flundra om det är samma man bakom detta mail oxå? Jag orkar inte ens bry mig om att kolla det.

Hej.
jag blir bara ledsen när jag läser din sammaställning av sökresultat på AltaVista, ang kvinnor. Jag skulle med en annan gallring kunna få fram ett annat resultat, you name it. Jag tror inte att kvinnor vanligtvis är så dumma att de tror att ett sammhälle där män inte har ett väldigt stort intresse av kvinnor rent sexuellt skulle kunna överleva i längden.
Det är ju vi män som ser tilla att ni blir med barn, på vårat sätt.
Sen kan ni kninnor ha en synpunkt på det men utan oss , måhända ohyffsade män blir det inga barn. vem av er kvinnor skulle sära på era ben för en försynt man som skulle be snällt om att få bestiga er ????
Nää, ni behöver nog nån som är som vi....................ungefär.

Jag tror nog att det blir barn även om hyfsade män avlar dem. Jag tror att det faktiskt blir fler barn. :) Det handlar inte om att vi kvinnor ska sära på benen. Det tycker jag är en underlig beskrivning av ett skruvat sexliv, där kvinnans sexualitet negligeras och förnekas. Såklart en kvinna kan sära på benen för vem som helst. Men det finns ingen anledning att så göra nuförtiden. Som tur är försvann det tvånget med grottmänniskan. Det är inte normalt att springa omkring med en påk och klubba ned kvinnor längre :))). Tack och lov!

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:29 FM | Kommentarer (3) | Google

Underliga frågor

Jag fick ett mail i natt. Varför jag fick det förstår jag inte. Det är väl något jag skrivit som triggat honom till sändandet av detta mail.

hej där.
Det där med jämliket, omfattar det både män och kvinnor?
Tycker du att kvinnor ska öppna dörren för en man?
Massera hans fötter med olja?
Köpa honom blommor med jämna mellanrum?
Slicka honom i skrevet, oavset vad det luktar där?
Det tycker jag låter ovärdigt en kvinna, det är nog bara vi flata män som gör sånt, vi kanske är lite dumma vad vet jag. Jag är ju bara en man....

Såklart jämlikhet gäller för bägge könen.

Jag öppnar dörren för en man om jag kommer före. Jag tittar inte efter vilket kön personen har.

Ja, jag har masserat mäns fötter med olja. Jag har masserat kvinnors fötter med olja. Har personen ont så...

Ja, jag har köpt blommor till män. Dock inte regelbundet. Men å andra sidan förväntar jag mig inte att få blommor titt som tätt bara för att jag är kvinna. Det handlar mer om att blomsteraffärerna ska tjäna pengar på att vi så tror är nödvändigt.

Jag har nog aldrig slickat en man i skrevet om han luktat illa. Det tycker jag inte en man ska göra med en kvinna heller. Gör man det ändå är man inte flat utan dum. Det går att ha förspel i duschen, så slipper man det problemet :).

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:21 FM | Kommentarer (2) | Google

15 december 2003

Feministernas fel

Fy för egotrippade feminister
Detta var signaturen på en insändare i Aftonbladet i går. Jag brukar inte läsa insändarna men ögat hakade upp sig på signaturen och jag läste hans insändare.

Han beskrev sig själv ensam, medelålders, fattig, förtidspensionerad, handikappad och att han var en oattraktiv man som inte fått ta på en kvinna sedan 1997. Han menade på att han inte ens fick knulla även om han nu ville betala för det. För det har feministerna bestämt.

Han fråga var vem skulle han rikta sitt hat gentemot:

Feministerna eller mot politikerna som bestämt att han inte ens får ha samlag mot betalning.

Han menade på att män som han får inte ha kvinnor, men feministerna får välja vilka män de vill ha (sic!). Så är villkoren i dag, menade han, feministfascismens villkor – sex är bara för de besuttna och klassamhället är verkligen här.

--------------------------------------------

Feministfascister. Nazifeminister. Manshatare. Flator. Fula och oattraktiva, ratade av män. Frigida. Kärt barn har många namn. Eller?

Jag hängde inte riktigt med i hans resonemang. Besuttna män får väl inte mer knulla, torskförbudslagen (fiskelagen som jag kallar det) gäller väl även för dem? Men jamenjajo – det är nog lättare att få ett knull om man är en rik (läs man – för kvinnor är det nog lite värre även om de är rika) för då kan man "köpa" damsällskap och eskortflickor, utan att det betecknas som ren prostitution. Men har det inte alltid varit så? Det är väl inte feministernas fel? Det är väl mer de berömda marknadskrafterna som styr tillgång och efterfrågan? Jag tror inte att det har ett dugg med feminism att göra. Tvärtom.

Jag är övertygad om att det finns lika många ensamma kvinnor som män. Det finns säkert lika många kvinnor som skulle beskriva sig själva som ensamma, medelålders, fattiga, förtidspensionerade, handikappade och upplever sig som som oattraktiva kvinnor – som det finns män i dito situation. Eller är det dessa kvinnor som är de feminister han menar är roten till allt ont och det är de som får knapplösa knull till vänster och höger, som kan välja och vraka? Skulle inte tro det. De får nog onanera i samma utsträckning som denna man får dra sina handtrallor solo. Ja, jag vet att gravt handikappade inte kan ens göra det. Men det finns sexhjälpmedel och det går säkert att lösa allt rent tekniskt.

Jag ser det inte som ett problem att sex inte får köpas för pengar. Det handlar om respekt, för både kvinnor och män. Vänner och kärlek kan däremot inte köpas för pengar. Och handen på hjärtat? Är det inte det som detta handlar om? Egentligen? Men det är ett problem som är lika både för kvinnor och män. Jag tror inte att kvinnor får mer knulla per default. Det kanske är lättare om man är kvinna, men det gäller som sagt bara de som ser hyfsade ut. Kvinnor som inte uppfyller den norm som finns när det gäller utseende har exakt samma problem som män i samma sits. Skulle denna man som skrev insändaren själv vilja idka sex med ensam, medelålders, fattig, förtidspensionerad, handikappad och oattraktiv kvinna? Det är hundratusenkronorsfrågan.

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:45 FM | Kommentarer (5) | Google

12 december 2003

Aggressioner

Det är okey att bli arg. Att bli upprörd. Att bli ledsen. Att bli besviken. Att känna sig övergiven. Visst kan det hända att hela världen till synes ramlar ihop. Känslor kan man inte styra.

Jag har själv aldrig blivit dumpad av en karl så jag har inte en susning om hur det känns. Det är alltid jag som tagit första steget bort, gjort slut eller begärt skilsmässa. Kanske omedvetet för att undvika det motsatta scenariot? När det gäller KK-kompiskillar har det ofta runnit ut i sanden med tiden och varit ömsesidigt. Det är alltid lika kul så länge det varar. Men allt har ju sin ände :), så även sådana förhållande.

Jag har dock blivit "övergiven" på andra sätt. Det är något jag bär med mig sedan min barndom. Så övergivenhetskänslan kan jag förstå och identifiera mig med. Det är en mer sorglig känsla som går in på djupet, det vill säga en introvert ledsamhet. Men att bli dumpad kanske väcker mer aggressiva känslor? Känslor som kanaliseras mer på ett extrovert sätt?

Men....ibland måste man behärska sig. Alla känslor kan inte och ska inte utageras. Hur skulle världen se ut då? Jag tänker på det jag läste i tidningen i går. En kvinna ville skiljas. Helt plötsligt när hon hängde tvätt i badrummet kom den felfördelade parten med en hammare i högsta hugg.

Eller handlar det i sådana här fall enbart om att utöva makt och kontroll? Får inte jag dig, ska ingen annan ha dig? Det är svårt att veta. Det mänskliga psyket är en förunderlig gåta ibland. Kvinnan hade säkert gått en våldsam död till mötes om inte den tio-åriga sonen inte lyckats få mannen ur balans. Det måste ha varit en traumatisk upplevelse för lillgrabben.

Somliga straffar Gud direkt för när han försökte fly ramlade han ned från fjärde våningen ner på gatan. Nu är han delgiven misstanke för mordförsök. Sens moral (nu när det ändå slutade "lyckligt)" – våld löser inga problem. Tvärtom! Han lär få tillbringa ganska lång tid på kåken och sona sina synder. Var det värt det?

// Annica Tiger

Annica Tiger 5:50 FM | Google

9 december 2003

Är du blasé?

B. köpte inga tidningar i går. Jag surfade upp på nätet för att i alla fall kasta en glutt på vad de kunde tänkas innehålla. Men jag kopplade ned ganska omedelbart. Det var inga uppmuntrande rubriker.

Inte undra på att folk blir blasé och går med skygglappar genom livet. Det är som om det skulle vara något defaultläge att kvinnor utsätts för mord, våld, hot och övergrepp. Pårombara! En kvinnas uppgift här i livet är att behaga mannen! Kärringar ska hållas kort! Den en man älskar agar han! Kvinnor ska hållas kort! Kvinnan tige i församligen! Bättre kärringen får en smäll på käften än tio örfilar! En kvinna som är tre meter från spisen är på rymmen! En kvinnas nej är alltid ett förtäckt ja! Kvinnor gillar att bli tagna med våld, innerst inne! Greppa kärringen i håret och uppför dig som en riktig grottman! Typ! :)

Polis åtalad för misshandel av ex-hustru. Åklagaren: Han har under ett år slagit, hotat och trakasserat kvinnan flera gånger.

Pappa fick fängelse för misshandel av döttrar. Dömd för olaga frihetsberövande och olaga hot. Ska också betala skadestånd till döttrarna.

41-åring anhållen efter drama i Askersund. En 41-årig man som natten till måndagen tog sig in hos två unga kvinnor i Askersund och hotade dem kunde gripas på måndagsförmiddagen.

Familjegräl i New York slutade med blodbad. Först högg den 32-årige mannen ihjäl sin fru med svärd. Sedan attackerade han en polispatrull - som blev så chockad att den ene polismannen sköt sin kollega av misstag.

Jogging-mördaren gick till ny attack. Londonpolisen varnar kvinnor för att jogga ensamma.

Vänd på kuttingen. Skulle en del kanske vakna då?

En kvinnlig polis åtalad för misshandel av ex-make. Åklagaren: Hon har under ett år slagit, hotat och trakasserat mannen flera gånger.

Mamma fick fängelse för misshandel av sönerna. Dömd för olaga frihetsberövande och olaga hot. Ska också betala skadestånd till sönerna.

41-årig kvinna anhållen efter drama i Askersund. En 41-årig kvinna som natten till måndagen tog sig in hos två unga män i Askersund och kunde gripas på måndagsförmiddagen.

Familjegräl i New York slutade med blodbad. Först högg den 32-årige kvinnan ihjäl sin man med svärd. Sedan attackerade hon en polispatrull - som blev så chockad att den ene polismannen sköt sin kollega av misstag.

Jogging-mördarskan gick till ny attack. Londonpolisen varnar män för att jogga ensamma.

Pårombara! En mans uppgift här i livet är att behaga kvinnan! Gubbar ska hållas kort! Den en kvinna älskar agar hon! Män ska hållas kort! Mannen tige i församligen. Bättre gubben får en smäll på käften än tio örfilar? En man som är tre meter från spisen är på rymmen! En mans nej är alltid ett förtäckt ja! Män gillar att bli tagna med våld, innerst inne! Greppa gubben i håret och uppför dig som en riktig grottkvinna! Typ! :)

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:32 FM | Kommentarer (3) | Google

8 december 2003

Farlig feminism

Jag har inte sett ett enda avsnitt av årets julkalender. Jag tycker inte att jag är dess målgrupp precis :). Men jag kanske ska börja kika på den? Det känns mer intressant nu efter att ha läst en artikel i DN om att pappan i julkalendern upprör folk med sina uttalanden.

<citat från DN>
Feministisk pappa i julkalender upprör
Stolt över att vara feminist. Och utan skattesystemet skulle det inte finnas några poliser. Sådant kan Gudrun Schyman eller Thomas Bodström säga utan att någon höjer på ögonbrynen. Men när pappa Rudolf i julkalendern ""Håkan Bråkan" kläcker ur sig något som andas politik blir vissa tittare arga som bin. "Socialistisk propaganda!" tycker en handfull tittare att pappa Rudolfs åsikter om feminister och poliser är, och följaktligen har de anmält julkalendern till Granskningsnämnden.
<slut citat från DN>

Det jag läste i artikeln fick mig inte att förstå varför programmet ska anmälas till Granskningsnämden. Det är ju helt korrekt det som sägs. Inga poliser om vi inte betalar skatt. Vem skulle annars betala deras löner? Stolt över att vara feminist? Tja, hur det kan reta gallfeber på någon förstår jag inte. Det finns feminister inom borgerligheten också, så det är inget unikum förrunnat socialister. Nej, ikväll är det jag som bänkar mig framför TV:n :). På tal om TV. I kväll är det Alias på 4:an. Jag vet inte varför jag fastnat för denna skräpserie. Jag antar att det beror på att det är så befriande att huvudrollsinnehavaren är en stark kvinna som inte framställs som en dum Barbie. Det är den enda serien jag följer just nu.

Robinsson kan dra något gammalt över sig. Efter lördagens avsnitt så tycker jag att programidén helt har spårat ur. Nu är det inte längre må bäste man vinna, om det nu någonsin har varit så. Det är bara räv och rackarspel. Nej, konceptet känns inte fräscht längre – det är rent av förlegat. Leif kom tillbaks!!!!

// Annica Tiger

Annica Tiger 9:38 FM | Google

7 december 2003

Stackars män

Stackars, stackars män.
Ja, jag säger då det.
Det är såååååå synd om männen
som tvingas åse Kvinnofrids
kampanjannonser i T-banan
och på offentliga platser.
Missa inte Linda Skugges krönika.
Nej, allvarligt talat.
Jag kan _inte_ förstå
varför män tar så illa upp
av dessa annonser. Är det så
att när man inte har rent
mjöl i påsen ????????????

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:21 EM | Kommentarer (6) | Google

4 december 2003

Mansförtryck

Mansförtryck nämns i artikeln jag länkar till nedan. Ja, kanske det. Dock ska inte det större problemet kvinnoförtryck negligeras. Det går inte att förringa ett stort problem genom att peka på ett annat mindre.

– Kvinnorna måste inse att det inte går att både lägga beslag på 80-85 procent av föräldraledigheten och samtidigt hoppas på en jämställd arbetsmarknad, säger Anna Hedborg i en debattartikel i dag.

Jag är böjd att hålla med henne. Det går inte att äta kakan och samtidigt ha den kvar. Av utfrågade pappor var det 18 procent som vill dela mera lika på föräldraledigheten. Förvånansvärt var att siffran bland kvinnorna bara var 13 procent. Skillnaden är visserligen inte stor mellan könen, bara fem procent. Men ändå!

Jag har ofta skrivit om detta. Jag personligen vill ha kvoterad pappaledighet, alltså dagar som inte går att skriva över på mamman. Tas de inte ur ska de förfalla. Då är det mannen som ansvarar för dem och kvinnan kan inte påverka. Dock ska de givetvis inte användas till älgjakter och liknande. För handen på hjärtat, statistiken påvisar att i vissa län verkar det vara så att papporna bara blir aktiva just under älgjakten :).

Men hur som haver. Jag är förundrad över att inte fler kvinnor aktivt i handling arbetar mot det mål som de säkert eftersträvar, ett mer jämlikt samhälle. Det skulle vi alla vinna på.

Om inte männen tar ut sin ledighet kan arbetsgivarna fortsätta med att vara njugga med ledighet för män. Tog fler män ut sin ledighet skulle det motståndet vara tvunget att minska och lätta för kvinnor som kanske slipper frågorna om de planerar barn vid anställningsintervjuerna. Det skulle även bli svårt för arbetsgivaren att fortsätta med "dolda" avsked (ofta skylls på arbetsbrist) för att en kvinna blivit gravid/fött barn.

Men den stora vinnaren här vore barnen. En fördjupad kontakt med båda föräldrarna stärker banden. Först när både mamma och pappa är hemma och deltar lika aktivt i barnens uppfostran lägger vi grunden till ett jämställt samhälle. Dessutom som bonus kommer det med all sannolikhet bli svårare för kvinnor att skärma bort mannen vid eventuell skilsmässa eller tvärtom – minskad andel av män som undandrar sig sitt föräldraansvar. Ja, båda sorter finns tyvärr.

Jag har ofta skrivit om hur förunderligt det är att vi fortfarande särskiljer barn efter kön. Det är små, små detaljer, som många kanske inte ens tänker på.

Rosa täcken och ljusblå dito. Undersökningar har visat att tjejbebisar ofta hålls inåtvända mot kroppen, men killbebisar ges vidare vyer genom att bäras tvärsom. Små flickor ska inte ta för sig, men småkillar uppmanas till bus och stoj. Det ställs olika krav på tjejer och killar när det gäller att hjälpa till hemma. Ja, listan kan göras lång.

Barn gör inte som vi säger, utan dom gör som vi gör.

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:45 FM | Kommentarer (6) | Google

2 december 2003

Hycklare

"MÄN ÄR HYCKLARE"

<citat>
Den manliga kulturens sexism och förakt för kvinnors kamp är grunden för våldtäkterna, menar debattören Johan Ehrenberg. "Och varje gång du ropar DET ÄR INTE MITT FEL så är du en hycklare som aktivt ställer dig på våldtäktsmännens sida", skriver han.
</citat>

Missa inte hans krönika. Den säger mer än tusen ord. Kul att se att en man törs och vill föra fram denna debatt i ljuset. Det blir nog väldigt, väldigt svårt att kalla honom för en nazifeminist :).

// Annica Tiger

Annica Tiger 4:07 FM | Kommentarer (9) | Google

21 november 2003

Diskriminering

Tänk att killar alltid måste tänka på hur de är klädda, så att inga sexuella signaler sänds ut som kan misstolkas och eventuellt rendera i sexuellt ofredande eller våldtäkt.

Det måste vara jobbigt för killar att veta att de tjänar mindre än sina kvinnliga kollegor, bara för att de är män – inte för att de kan mindre eller presterar sämre.

En kille måste alltid hålla på sig. För om de nu skulle bli våldtagna eller sexuellt utnyttjade kommer deras tidigare sexuella preferenser och aktiviteter nagelfaras i rätten. Det innebär att de aldrig riktigt kan släppa loss sexuellt, om så sker kallas de ofta för slampo eller hore.

När en man gifter sig eller blir sambo och får barn är det oftast alltid han som får dra det tyngsta lasset i hemmet när det gäller hushållsarbete och barnens omvårdnad. Alla har vi väl hört talas om alla dessa dubbelarbetande män.

Detta ovan kommer mig att tänka på att visst är det tråkigt att män därmed oftast får urusla, nästan intill svältgränsen, pensioner på ålderns höst. Medan kvinnan, som han skötte markservicen åt, lever gott med sin nya toyboy nere på pensionärskolonin i Spanien.

Visst är det tråkigt att så få killar finns representerade i styrelser och i andra högre befattningar. Det måste kännas som en form av inkompetensförklaring mot hela det manliga släktet, när kvinnorna fortsätter att välja in kvinnor i alla möjliga sammanhang utan att ens reflektera över detta faktum.

Att som fertil man alltid få höra frågan vid anställningsintervjun "planerar du att skaffa barn" och veta att svaret kan avgöra om man får jobbet eller inte. Samma sak gäller att gravida män kan få avsked, bara för graviditetens skull. Jobbigt!

Att som man veta att mediciner och vårdmetoder är designade och testade för/på en kvinnas kropp måste vara jobbigt. Det som funkar på en kvinnas kropp är inte alltid applicerbart på en mans dito. Det måste överhuvudtaget vara jobbigt som man att veta att kvinnan är normen och navets hjul i samhället. Husbondinnans röst och hela det köret.

Jag tänker även på män i andra kulturer. Tänk att männen tvingas bära slöjor eller heltäckande burka och därmed dölja hela sin kropp för kvinnors lystna blickar. Eller varför har männen burka? Jag har aldrig förstått varför en man måste dölja sin kropp.

En annan sak är att många mäns ollon skärs bort och penis sys ihop, allt för att mannen vid äktenskapets ingående ska vara oskuld och orörd, samt för att de aldrig ska kunna njuta av sex. Bestialiskt, minst sagt!

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:19 FM | Kommentarer (3) | Google

6 november 2003

Våldtäkterna ökar

Våldtäkter utomhus har ökat med 32 procent hittills i år jämfört med förra året. Jag har svårt att tro att våldtäkterna inomhus därmed har minskat. Gruppvåldtäkterna ökar. Vad får ett gäng killar att tro att de bara kan starta en gang-bang just for fun? Så frågan är vad beror ökningen på? Har killar svårt att respektera tjejers nej? Oftast så frågar killarna inte ens utan det är pang på rödbetan, med våld - rakt av, s.k överfallsvåldtäkter. Vad får en kille att tro att han har rätt till en okänd tjejs allra heligaste inre kroppsdelar? Är inte tjejer värda killarnas respekt? Har ett nej helt plötsligt börjat betyda ja?

Av 2 184 anmälda våldtäkter 2002 gick bara 12 procent till åtal. Det är en mycket låg siffra. För den beror inte på att 82 % var falska anmälningar. Att gå igenom en sådan pärs, som undersökningar, förhör och rättegångar innebär för parten i ett våldtäktsmål, är inget man gör just for fun. Heller.

Vart har respekten för varandra tagit vägen?

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:29 EM | Google

3 november 2003

Våldtäkt

Fritt fram alltså för att supa några små valpar (läs yngre killar) pissfulla och sedan knulla skiten ur dem....oops... där sprack det på en gång. En full kille är inte till mycket nytta i sängen. Lyckostar. Då slipper de utröna samma öde som denna kvinna, i alla fall från attacker från det motsatta könet.

Nå. Att utnyttja en asberusad människa sexuellt är väl bland det lägsta man kan göra? Vilken normalt funtad karl vill förövrigt knulla med någon tjej som inte är med på det hela? Helt utslagen? Vilket nöje skulle det kunna vara? Tömma pungen, som någon av dessa killar sa om jag inte missminner mig. Nu blev de frikända även i hovrätten. Fy fan säger jag bara.

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:20 EM | Kommentarer (10) | Google

1 november 2003

Civilkurage

Jag är av den uppfattningen att man ska kunna lösa problem och konflikter verbalt. Våld löser ingenting. Det är min åsikt och den står jag för. Att kunna diskutera fram en lösning är A och O. Att slåss är bara fegt. Men jag är inte dummare än tåget och visst förstår jag att i vissa lägen hjälper det inte med bara ord.

Att sparka en liggande våldtäktsman i skrevet skulle jag nog inte göra. Jag skulle nog inte våga. Men heders åt tjejen som vågade och på så sätt avbröt våldtäktsförsöket alternativt våldtäkten.

Hade jag varit i hennes situation och försökt med typ argument som nedan hade våldtäktsmannen knappast ens hejdat sig en sekund. Jo, han kanske hade garvat läppen av sig och på så sätt blivit distraherad:
– Ajabaja! Så där får du inte göra. Ta och sluta nu. Genast!

Det kanske är så att vi tjejer numera har mer att vinna på att lära oss fysiskt och psykiskt självskydd. Det kanske är dags att sluta vara offer eller bete sig som ett sådant, utan att för den skull själva bli förövare. Gränsen är hårfin. Vart den går vet inte jag. Det får andra ha tolkningar och åsikter om. Men jag tycker att det skulle vara obligatoriskt i skolan att lära ut lite knep och knåp åt tjejerna. Hur de försvarar sig. Hur de ska agera om de blir hotade. Hur de ska avvärja våldtäktsförsök. Killarna snappar nog upp vad de behöver, så där är jag inte orolig. Fast å andra sidan, i jämlikhetens namn – undervisning för alla som tycker sig behöva det kanske? Det är en hård värld där ute och den blir bara tuffare och tuffare.

// Annica Tiger

Annica Tiger 12:56 FM | Google

27 oktober 2003

Självinsikt

Jag skrev ofta om FRIS förut när de var på tapeten som värst år 2000, se gamla Reloaden. FRIS är en nätgrupp som kallar sig Föräldrar i Sverige, men en gång i tiden hette de Fäders Rätt i Sverige – ett mer passande namn. För det är det som det handlar om. Mannens rätt. Rätten till vad framgår dock aldrig riktigt ordentligt. Mannens rätt att djävlas med barnen och dess mödrar? Det kan knappast vara omtanke om barnen som styr.

Jag har ofta funderat över vad det är för slags män som är med i denna nätgrupp. Att de inte är riktigt navlade har jag förstått. Nu i dagarna, i samband med att jag skrev om den nya sajten som ploppat upp häromdagen, fick jag veta att minst två av ex-kvinnorna har tvingats att gömma sig och barnen för att leva under skyddad id. Det måste vara ett rekord av något slag? Att kvinnor tvingas gå under jorden bara för att de skaffat barn med samma man. Stackars barn säger jag bara. För det kan inte vara en slump. Om man tittar på mannens hemsida finns det ingen som helst slags självinsikt. Att det skulle kunna vara hans agerande att hans kvinnor tvingas till samma handlingssätt kan bara betyda en enda sak. Han är inte riktigt navlad. Någon som har några andra teorier?

Det var för övrigt samma man som ställde frågan:
========================================
Om pappan stoppar in en krona i en automat
och får en tablettask, vems är tablettasken?
Pappans eller automatens?
========================================

Han tryckte även en gång i tiden upp en nidbroschyr i många tusen exemplar om sitt förra ex. och som skulle delas ut till kreti och pleti. Hur det gick med den vet jag inte. Men jag kan ju ana.

Inte undra på att FRISarnas vårdnadstvister är som långa, öppna och varande sår. På vilket sätt gagnar det barnen? Hur mycket kostar det inte samhället att dra dessa vårdnadstvister, varv efter varv i långbänk – likt en urvriden disktrasa, som till slut bara surnar och luktar illa.

Inte undra på att folk reagerar på deras agerande. Synd att de själva inte har speciellt stor insikt i sin egen del i det hela.

// Annica Tiger - varför blir jag inte förvånad?

Annica Tiger 8:09 EM | Kommentarer (1) | Google

23 oktober 2003

Härskartekniker

Göran Persson är en mullig mansgris. Han är bufflig och verkar stundtals sakna social kompetens. Sänd honom på en SAS-kurs, en charmkurs eller vad som helst bara han blir lite ödmjukare. Att lyfta på glasögonskalmen och luta huvudet lite snett och le som en landsfader (som någon pr-byrå antagligen lärt honom) räcker inte ända fram. Drängen från Vingåker lyser ändå igenom. :)

Jag tvivlar starkt på att han skulle vända Blair ryggen till om Blair svarade på en replik. Jag tror inte heller på att han skulle fråga Berlusconi om han hade problem med vikten om och när de träffas i maktens korridorer. Nej, när han är med de STORA grabbarna ler han alltid så lycksaligt. Jag tycker att han har blivit en riktig smilfink i EU-sammanhang. Han står inte ens upp för saker som riksdagen beslutat att Sverige ska trycka på nere i Bryssel, av rädsla för att stöta sig med de nya lekkamraterna i EU. Han siktar kanske på ett toppjobb inom EU efter att ha lämnat svensk politik? Karriärens korridorer. För en del är de tröstlöst långa och för andra porten till himmelriket.

Beatrice Ask klagade inför talmannen Birgitta Dahl redan för några år sedan om Göran Perssons härskartekniker gentemot kvinnor. Inget har tydligen hänt på den fronten. Nu är det Centerpartiets ordförande som råkat ut för hans lite gammeldags attityder, eller vad man nu ska skylla hans handlande på. Han låtsades inte komma ihåg hennes namn utan sa:
– Hon, vad hon nu heter.

Det kan inte vara så att han inte kommer ihåg vad Maud Olofsson heter utan jag tror mer på att det handlar om ett förminskande. En annan gång frågade han henne i en korridor helt apropå som inledningsreplik om hon har problem med vikten. En fråga en man av hans kaliber (rondör) kanske inte ska ställa till någon alls överhuvudtaget.

När miljöpartiets kvinnliga språkrör Maria Wetterstrand svarade på en av Göran Perssons repliker i plenisalen vände han helt sonika ryggen till. Det är varken artigt eller enligt god sed. Snacka om att prata med en ladugårdsvägg. Till och med Alf Svensson reagerade på detta, måhända kanske nu i efterskott när pressdrevet gick :), men ändå.

S-kvinnorna har en handbok på webben som de kallar Makthandboken. De kanske ska be Göran Persson läsa in sig på ämnet? Det finns några metoder som män ofta använder sig av - medvetet eller omedvetet - för att säkra makten över kvinnorna och den kvinnliga kulturen, enligt S-kvinnorna.

1. Osynliggörande
2. Förlöjligande
3. Undanhållande av information
4. Dubbelbestraffning
5. Påförande av skuld och skam

Att förminska kvinnor (vilket är samma som punkt 1 ovan) är ett vapen i männens försök att utöva patriarkatets makt, rena rama härskarteknikerna. Så kan man kanske uttrycka sig om man är feministisk korrekt?

// Annica Tiger

Annica Tiger 9:45 EM | Kommentarer (2) | Google

Föräldraledighet

Ny rapport:
Kvinnor tar hand om barnen - männen gör karriär.

Ny rapport? Det är väl ingen nyhet att det förhåller sig så här? Att kvinnor och män lever på olika planeter när det gäller hem och barn är ingen nyhet. På arbetsmarknaden är kvinnorna de stora förlorarna. De får inte jobben på grund av arbetsgivarens rädsla att de ska bli med barn och därmed ta ut föräldraledighet. Att männen också blir föräldrar i samma veva tycks vara mindre viktigt. Jag har aldrig hört talas om att en man får frågan om han tänker skaffa barn under anställningsintervjun. Å andra sidan tar inte männen ut mer än cirka 15 procent av föräldraledigheten. Tog männen ut mer av dessa dagar kanske det skulle bli lite mer jämlikt när det gäller den frågan. Och, framförallt, skulle männen få mer kvantitativ och kvalitativ tid med barnen och det skulle stärka banden dem emellan. Det skulle, vid en skilsmässa, underlätta för mannen att bibehålla kontakten och öka chanserna till en fungerande delad vårdnad och/eller ett växelvis boende.

Av de som jobbar deltid är det nio av tio som är kvinnor. Hälften av männen jobbar övertid varje vecka, en av fem varje eller varannan dag. En ekvation som inte går ihop. Kvinnorna tar ansvaret för hem och barn. Ett obetalt arbete. Som tack för hjälpen får de med automatik sämre pension, mindre lön, förlorar karriärmöjligheter och chansen att utvecklas på jobbet minskar. I värsta fall blir kvinnan utkastad med badvattnet när barnen vuxit upp, efter att ha varit hemmafru och skött hela markservicen. En del män tenderar av någon anledning vilja byta ut den äldre versionen mot en yngre, uppdaterad dito när gubbklådan slår till.

Jag tycker att det ska lagstiftas om att männen måste ta ut mer föräldraledighet. Inte mig emot att de helt enkelt lägger på sex månader och dedikerar dem till männen. Tar de inte ut de dagarna förfaller de helt sonika. Det kanske finns bättre alternativ till lösning, men något måste till kanske för att männen ska börja ta sitt ansvar.

// Annica Tiger

Annica Tiger 8:51 FM | Kommentarer (3) | Google

19 oktober 2003

Sparbössa

En gammal kärring över 45 duger bara till att användas som sparbössa. Vänd upp och ned på henne och pengarna, ja – det är väl inte svårt att räkna ut vart de ska stoppas in. Om jag inte minns fel var det Hasse Alfredsson som gjorde en tragikomisk sketch om just detta. Den är nog mer applicerbar i dag än vad den var då.

Jag hörde på nyheterna att det är till synes omöjligt för en skådespelerska över 45 att få några roller. Men hallå! Det är väl ingen ålder? 45? Det är tjugo år kvar till pensionen i det läget. Vad ska alla mogna kvinnor ta vägen? Numera.

Det talas om de grå tinningarnas charm när det gäller äldre herrar. Får de lite överflödigt fläsk kallas det pondus. Men kvinnor som åldras verkar tabu? För att hänga med i konkurrensen tvingas mogna kvinnor att lyfta sig både här och där (ve den som har taxöron och skrynklig nuna), färga bort de grå slingorna och leva på morötter resten av livet. Vem talar om pondus när det gäller en kvinna? Vem talar om grå tinningars charm när det gäller en kvinna?

Vart tog den gamla hederliga tanten vägen? Varför syns de inte längre? Nu menar jag inte den gamla schablonen, dam i rutig städrock eller i yllekappa med tillhörande handväska – redo att dänga densamma i någons huvud. TV4 har pippi på att bara låta unga tjejer synas i rutan. Har de avskaffat tanterna? Får de städjobb efter 45 eller varslas de helt sonika?

// Annica Tiger

Annica Tiger 10:32 FM | Kommentarer (8) | Google

18 oktober 2003

Idrott försystrar

Jag har många gånger tidigare skrivit om ojämlikhet i min gamla Reload, se länk längst upp i menyn. Det är oräkneliga antal gånger jag tagit upp detta under sex års skrivande. Men tyvärr är det lika aktuellt i dag, som i går, som i förrgår, som förra året och som för fem år sedan.

Många gånger har jag fått okvädningsord kastade efter mig. Kärt barn har många namn. Feministsubba. Nazifeminist. Bitch. You name it. Allt har jag kallats mellan himmel och jord. Allt har jag utsatts för och utsätts för än i dag. Det finns människor som hatar mig likt pesten och det finns knäppa typer som tycks ha fått som livsuppgift att bli en "Annica Tiger-stalker". Men å andra sidan finns det än fler som älskar mig och som uppskattar det jag skriver om.

Jag tar det med ro. Jag vet ju att jag har rätt. Vi lever inte i ett jämlikt samhälle. Sanningen svider kanske? Den som inte kan hantera det skjuter budbäraren istället?

Ta en sådan enkel sak som idrott. Idrott förbrödrar sägs det och det stämmer väl till viss del. Men försystrar den? Nej. Det begreppet finns inte ens. Jag har skrivit om hur svårt det är för tjejer att få normala tider för träning i träningshallar, istället för att få de tider som blir över – ofta sent på kvällen eller tidigt i ottan. Jag har skrivit om att väldigt lite pengar satsas på tjejidrott, om det nu måste kallas manlig- respektive kvinnlig idrott. Jag har skrivit om fördomar mot exempelvis ishockeylaget, som sedan faktiskt tog medalj i en fin valör – till skillnad mot det manliga dito :).

En sajt har öppnats för fotbollslandslaget, www.osguld.nu. Jag skulle vilja se motsvarande för vårt andra landslag, som inte tog silvermedalj sist utan brons var det visst? Skämt åsido. Jag vet inte hur seriös denna sida är. Men bara att den har uppkommit påvisar ett fel i systemet.

// Annica Tiger – skjut inte budbäraren

Annica Tiger 8:52 FM | Kommentarer (2) | Google