« Dödshot på Internet | Startsidan | Dilbert om bloggar »

17 november 2004

Djurförsök

Redan 1959 publicerade två brittiska forskare en bok om hur djurskyddet i forskningen kan förbättras, de 3R:n – Replace, Reduce och Refine. Replace står för att djurförsök ska ersättas med djurfria metoder. Reduce menar på att antalet djur som används i ett försök kan minskas genom bättre planering av djurförsöken. Refine står för att de som genomför djurförsök ska minska lidandet genom smärtlindring och bättre djurhållning.

Fortfarande har de 3R:n inte fått genomslag. Avslöjande efter avslöjande med dold kamera visar på att plågsamma djurförsök inte är något ovanligt. Vad som sker bakom stängda dörrar där inte ens en dold kamera kan smugglas in kan var och en bara ana sig till.

EU satte upp ett mål att antalet djurförsök inom unionen skulle minska med hälften fram till år 2000. Detta beslut togs 1993. Inte ens efter ytterligare fyra år, alltså detta år 2004, så har inte det målet uppfyllts.

Varför används inte alternativ oftare istället för att använda levande djur? Det finns modern teknik att använda istället, exempelvis cellkulturer, gener, cellfragment, lägre organismer och datormodeller.

Varför har inte denna forskning synkroniserats med planeringen inför genomförandet av en ny kemikalielagstiftning REACH, i den svenska faktapromemoria 2003/04:FPM110 nämns att svenska målsättningen är minskad användning av djurtester och en ökad användning av alternativa metoder.

Den ena handen vet inte vad den andra handen gör, eller i alla fall verkar beslut tas som är intransigenta gentemot varandra. För 1998 beslutades att det skulle ske en översyn av den rådande kemikaliepolitiken. Det är i sig vällovligt för många är oroliga för alla kemikalier som används av industrin, hur hälsan hos konsumenterna påverkas och hur miljön drabbas av kemikalierna.

Men nu ska testerna forceras, utan att alternativ tagits fram i tillräcklig grad för att kunna genomföra dem utan att plåga djur i onödan. Här kan du läsa hur försökdjur behandlas. Allt i forskningens tjänst. En vanlig människa som gjorde likadant med sin hund eller kanin skulle straffas för djurplågeri.

Förbundet Djurens rätt menar på att 25 miljoner djur kan komma att utnyttjas i plågsamma djurförsök, då mer än 30.000 kemiska ämnen ska testas. Jag har inte kunnat verifiera siffran gällande antal djur, men lite sifferexercis om hur många djur som måste användas i de nya testerna finns i denna artikel publicerad hos the United Kingdom Parliament och siffrorna är skrämmande höga om man beräknar dem på hela EU.

BTW - Det som Djurens Rätt sysslar med i Uppsala är dock inte acceptabelt. Att krossa fönsterrutor, hota och trakassera butiksägare är inte rätt sätt att framföra sitt budskap. Jag misstänker att lokala aktivister kör ett eget race.

Även djurrättsaktivister ska följa gällande lagstiftning. Att släppa ut minkar och höns för att protestera mot djurhållningen innebär att djuren man säger sig vilja rädda dör en plågsam död ute i naturen. Det är i sig djurplågeri och alltså inte rätt metod att framföra sitt budskap om man vill agera seriöst. Information och att använda lobbyverksamhet är en metod som lönar sig i längden, för att påverka oss vanliga människor, företag, forskare, politiker och andra beslutsfattare.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 17, 2004 5:45 FM