Låt Kimberley stanna!
 
Meny


Startsida

Bakgrunden

Haag-konventionen

Om föreningen Kimberleys vänner

Insändare

Pressklipp

 
Haag-konventionen

Haagkonventionen nr 28 tillkom för att reglera olaga bortförande av barn över nationella gränser. Sverige skrev på konventionen tillsammans med ett 40-50-tal andra nationer. Vårdnadstvister skall i normala fall avgöras av rättsliga instanser i hemvistlandet. Om en förälder utan den andra förälderns medgivande flyr med det gemensamma barnet skall barnet återföras för avgörande i hemlandet. I konventionens paragraf 12 sägs dock att hänsyn ska tas till barnets bästa, så att ingen överföring ska ske som kan skada barnet psykiskt eller fysiskt.

Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen, läs mer utförlig information via denna länk.

11 §
Barn som olovligen har förts hit till landet eller som olovligen hålls kvar här skall på ansökan överflyttas till den från vilken barnet undanhålls, om barnet omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet hade hemvist i en stat som har tillträtt Haagkonventionen.

Ett bortförande eller kvarhållande är olovligt, om bortförandet eller kvarhållandet strider mot den rätt att ta vård om barnet som dess vårdnadshavare eller någon annan har i den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet och denna rätt också utövades vid den tidpunkt då barnet bortfördes eller kvarhölls eller skulle ha utövats vid denna tidpunkt om inte bortförandet eller kvarhållandet hade ägt rum.

12 §
Överflyttning av barn enligt 11 § får dock vägras, om

1. det när ansökan om överflyttning gjordes har förflutit minst ett år från det olovliga bortförandet eller kvarhållandet och barnet har funnit sig till rätta i sin nya miljö,

2. det finns en allvarlig risk för att överflyttningen skadar barnets kroppsliga eller själsliga hälsa eller i övrigt försätter barnet i en situation som inte är godtagbar,

3. barnet självt motsätter sig överflyttningen och barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, eller

4. det inte är förenligt med grundläggande principer här i landet om skyddet för mänskliga fri- och rättigheter att besluta om överflyttning.

Det finns hopp om ändring!
Enligt Katarina Cederlöf, Kimberleyvän, så har ett tjugofemtal motioner om överflyttningslagen kommit in till höstriksdagen. Fantastiskt och ett direkt resultat av vårt arbete i Kimberleys Vänner!