back Tillbaka

HTML 4.0


De nedskrivna elementen är rödmarkerade och märkt med * - dock kan de användas givetvis i HTML 4.0 Transitional.
Attribut tillhörande 2.0/3.2 är även de rödmarkerade, som numera ska/kan/bör ersättas av motsvarande i Style sheets.
De nytillkomna elementen i HTML 4.0 är grönmarkerade och märkt med **. De som tillhör HTML 4.0 frameset är gråmarkerade och märkta med ***.

HTML 4.0 standard (strict)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
HTML 4.0 när man använder frames
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">
HTML 4.0 inkluderade nedskrivna element (loose)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

Med förkortningen %events döljer sig de olika händelsehanterare som kan via scripter kopplas till elementet, onClick, onDbclick, onMouseover, onMousemove, onMouseout, onKeypress, onKeydown onKeyup.

Kärnattribut innefattar title=citerad sträng av text, style=formatmall, id=id - man ger elementet ett unikt namn, och class=sträng - anger vilken klass ett element tillhör.

Språkattribut omfattar lang=språkkod och anger vilket språk ett visst element är skrivet i. Samt dir=ltr eller rtl som anger åt vilket håll texten går, left to right eller right to left.

Kommentarer:
<!--din kommentar--> motsvarande för javascript är
<!--
scriptet
//-->


a - ankare, länkar

<a> </a>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, charset=teckentabell, href=url, hreflang=språkkod, type=mime target=namn, _blank, _parent, _self, _top, accesskey=tangentbordskommando, shape=default, rect, circle, poly, coords=koordinater, tabindex=siffra, name=sträng, rel=sträng, rev=sträng, onFocus=script, onBlur=script

ankare <a name="ankare">text som ankrats</a>
länk till ankaret <a href="#ankare">text som länkas till ankaret</a>
en länk <a href="http://www.atiger.pp.se">text som länkats</a>

Index


abbr - förkortning

<abbr> </abbr>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Förkortning, exempelvis <abbr>m.m</abbr>

Index


acronym - en akronym, förkortning

<acronym> </acronym>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Anger att det är en förkortning, ex. <acronym>FN</acronym>

Index


address - kontakt information

<address> </address>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Används till <address>

kontaktinformation
</address>. Visas ofta i kursiv stil.

Index


applet - infoga java applet

<applet height=siffra width=siffra> </applet>
Attribut:
kärnattribut, archive=sträng, object=sträng, codebase=url, code=url, height=siffra/%, width=siffra/%, name=sträng, alt=sträng, border=siffra, align=left|right|top|middle|bottom, hspace=siffra, vspace=siffra

Används för att sätta in Java applets i dokumentet. Obligatoriskt är height och width. Code används för att ange vilken .class fil som anropas.

Index


area - client-side imagemap hotspot

<area alt=sträng>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, shape=rect|circle|poly|default, coords=koordinater, nohref, href=url, alt=alternativtext target=namn, _blank, _parent, _self, _top, tabindex=siffra, accesskey=tangentbordskommando, onFocus=script, onBlur=script

Används inom map och alt är obligatoriskt. Saknar sluttagg.
<area shape=rect coords="x,y,x,y" href="fil.html" alt="alt-text">

Index


b - fetstil

<b> </b>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<b>fetstil</b>

Index


base - basadress i head

<base href=url>
Attribut:
href=url, target=namn, _blank, _parent, _self, _top

Används bl.a vid "mirror-sites". Saknar sluttagg och ligger inom dokumentets head-taggar.

Index


basefont - ändra teckensnitt i hela dokumentet

<basefont>
Attribut:
kärnattribut, språkattribut, size=siffra, color=färg, face=teckensnitt

Saknar sluttagg - lägges under body-taggen. Ändrar fontstorlek ( 1-7 ) i hela dokumentet. (Dock ej i dokumentets tables.) Attributet face kom med i HTML 4.0.

Index


bdo - ändra inläsningsriktning

<bdo dir=rtl> </bdo>
Attribut:
kärnattribut, språkattribut -> dir=rtl|ltr

Vissa språk *läser* sidorna från höger till vänster, dir=right to left (rtl) eller left to right (ltr) och dir är obligatoriskt.

Index


big - större text

<big> </big>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<big>Fungerar</big> som font="+1" - ett steg större text än omgivande.

Index


blockquote - större citat

<blockquote> </blockquote>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, cite=url

Används som namnet antyder till längre citat. Ej till layout-mässiga indrag.

Index


body - dokumentets kropp

<body> </body>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, background="url", bgcolor="#rrggbb", text="#rrggbb", link="#rrggbb", vlink="#rrggbb", alink="#rrggbb", onLoad=scripter, onUnload=scripter

Ej obligatorisk. Glöm ej citera attributen. Får ej förekomma i frames, då enbart inom noframes.

Index


br - slut på raden

<br>
Attribut:
kärnattribut, clear=left|all|right|none

Saknar sluttagg. När man vill ange en radbrytning, Använd ej multipla br i layoutsyfte.

Index


button - tryckknapp

<button> </button>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, name=sträng, accesskey=tecken, disabled, onFocus=script, onBlur=script, tabindex=siffra, value=sträng, type=submit|reset|button

Index


caption - tabellrubrik

<caption> </caption>
attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut align=top|bottom|left|right

Index


center - centrering

<center> </center>
attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Använd istället <div align=center< </div> eller style sheets.

index


cite - kortare citat

<cite> </cite>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<cite>Används till kortare citat.</cite>

Index


code - kodexempel/datorterm

<code> </code>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

För <code>kod-exempel.</code>

Index


col - tabellkolumn

<col>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd width=siffra/%, span=siffra

Tabellkolumn, kan ingå direkt i table eller i colgroup.

Index


colgroup - kolumngrupp i table

<colgroup> </colgroup>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd span=siffra, width=siffra/%

Grupperar/specificerar kolumner i en table

Index


dd - definitions data i lista

<dd> </dd>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Sluttagg valfri. Ska finnas i dl, definitionslista.

Index


del - borttaget innehåll

<del> </del>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, cite=url, datetime=datum

<del>Borttaget</del>

Index


dfn - definitionsterm i text

<dfn> </dfn>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<dfn>Definitionsterm</dfn> i text.

Index


dir - katalog lista

<dir> </dir>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut,compact

Ska innehålla li, listan dir används ej längre.

Index


div - gruppering av element

<div> </div>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify

Används för justering av större del av dokument samt gruppering av element, ofta vid användandet av Style Sheets. Jämför med p align=xxx som justerar ett stycke.

Index


dl - definitionslista

<dl> </dl>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Definitionslista, används tillsammans med dt och dd.

Index


dt - definitions term i lista

<dt> </dt>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Sluttagg valfri. Ska ligga i dl, definitionslista.

Index


em - logisk betonad text

<em> </em>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Används till att <em>betona text</em> logiskt.

Index


fieldset - grupperar formulärfält

<fieldset> </fieldset>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Index


font - teckensnittets utseende

<font> </font>
Attribut:
kärnattribut, språkattribut size=siffra, color="#rrggbb/färgnamn", face=teckensnitt

Storlek 1 - 7. Bäst är att använda "-2" - "+4" som förändrar i avseende till dokumentets default- teckenstorlek. Glöm ej citera +/-. Attributet face kom med i HTML 4.0, men numera kan man formatera texten via Style Sheets.

Index


form - formulär

<form action=url> </form>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, action=url, method=get|post, enctype=sträng, accept-charset=teckentabeller, accept=mimetyp, onSubmit=script, onReset=script, target=namn,_blank,_self;_parent,_top

I form är action obligatoriskt.

Index


frame - ange ramar

<frame>
Attribut:
kärnattribut, longdesc=url, name=sträng, frameborder=1|0, marginwidth=siffra, marginheight=siffra, scrolling=yes|no|auto, noresize src=url

Ingen sluttagg.

Index


frameset - att dela upp i ramar

<frameset> </frameset>
Attribut:
kärnattribut, rows=siffra/%, cols=siffra/%, onLoad=script, onUnload=script

Delar upp sidan i ramar, ange ej både rows och cols i samma frameset.

Index


h1 - h6 rubriker

<h1> </h1> <h2> </h2> osv. till h6
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify

Använd inte rubriker i tron att de är något layout-verktyg. De har ungefär samma funktion som Words formatmalls-rubriker, hi viktigast så ned till h6 som har minst betydelse.

Index


head - dokumentets huvud

<head> </head>
Attribut:
språkattribut, profile=url

Det är inom dessa head-start och sluttaggar som meta-information lägges, javascript ofta inskrives samt title-element.

Index


hr - avgränsande linje

<hr>
Attribut:
%events, kärnattribut, align=left|right|center|justify, noshade, size=siffra, width=siffra/%

Har ingen sluttagg.

Index


html - html dokument

<html> </html>
Attribut:
språkattribut, version=html-version

Alltid EFTER Doctype, ej obligatorisk.

Index


i - kursivt

<i> </i>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<i>Kursivt</i>

Index


iframes - infogad ram

<iframe> </iframe>
Attribut:
kärnattribut, longdesc=url, name=sträng, frameborder=1|0, marginwidth=siffra, marginheight=siffra, scrolling=yes|no|auto src=url, height=siffra/%, width=siffra/%, target=namn,_blank, _self, _top, _parent, align=|right|top|middle|bottom

Skapar en ram i det dokument det kodas in i.

Index


img - infoga bild

<img src=url alt=sträng>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut,ismap, longdesc=url, usemap=url src=url, alt=sträng, height=siffra, width=siffra, align=left|right|top|middle|bottom, border=siffra/%, hspace=siffra, vspace=siffra

Ange verklig width och height på bilden, manipulera ej med dessa mått. Attributet url och alt är obligatorisk - alt ska vara en text som exempelvis beskriver bilden kort. Elementet har ingen sluttagg.

Index


input - inmatningsfält

<input>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, name=sträng, accesskey=tecken, disabled, onFocus=script, onBlur=script, tabindex=siffra, value=sträng, type=text|password|checkbox|radio|submit|reset|file|hidden|image|button, checked, accept=mimetyp, readonly, alt=sträng, usemap=url, onSelect=script, onChange=script, size=siffra, maxlength=siffra, src=url, align=top|middle|bottom|left|right

Elementet input skapar olika former av datafält i ett formulär, saknar sluttagg.

Index


ins - infoga i efterhand

<ins> </ins>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, cite=url, datetime=datum

<ins>Infogat i efterhand</ins>

Index


isindex - primitiv sökning

<isindex>
Attribut:
kärnattribut, språkattribut, prompt=sträng

Användes mest innan formulär kom - användes sällan numera. Saknar sluttagg.

Index


kbd - tangentbordsinmatning

<kbd> </kbd>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut,

<kbd>Tangentbordsinmatning</kbd>

Index


label - text till formulär-element

<label> </label>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, for=id, accesskey=tecken, onFocus=script, onBlur=script

En etikett för formulärfält.

Index


legend - text till fieldset

<legend> </legend>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, accesskey=tecken, align=top|bottom|left|right

Titel eller förklarande text till fieldset, jämför med caption till table.

Index


li - list-tagg

<li> </li>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, type=disc|square|circle, type=1|a|A|i|I, value=siffra

Sluttagg ej obligatorisk.

Index


link - *osynlig* länk i head

<link>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut,rel=sträng, rev=sträng, href=url, hreflang=språkkod, charset=teckenavkodning, media=medialista, target=namn,_blank,_self,_parent,_top

Kan användas för *osynlig* länk - relation till andra dokument - dåligt stöd hos de flesta browsers.

Index


map - client-side imagemap

<map name=sträng> </map>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, name=sträng

Attributet name är obligatoriskt.

Index


menu - meny lista

<menu> </menu>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, compact

Menu-lista. Måste innehålla li-taggar, menu listan används ej längre.

Index


meta - meta-information

<meta name=sträng content=sträng>
Attribut:
språkattribut, http-equiv=sträng, name=sträng, content=sträng, scheme=sträng

I head. Saknar sluttag. Content är obligatoriskt. Ex:
<meta name="description" content="En sida om hundar och katter">
<meta http-equiv="keywords" content="hund katt,husdjur,foder">
(ang. sökord and=mellanslag or=komma)

Index


noframes - frame-alternativ

<noframes> </noframes>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Som alternativ till frames för browser som inte kan hantera frames, får innehålla body-element vilka för övrigt annars ej får förekomma inom frameset.

Index


noscript - script-alternativ

<noscript> </noscript>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Som alternativ till scripts för browser som inte kan hantera scripts/eller har det avslaget pga säkerhetsskäl.

Index


object - infoga object

<object> </object>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, archive=url/ar, classid=url, codebase=url, codetyp=mimetyp, data=url, declare, standby=sträng, type=mimetyp, usemap=url, name=sträng height=siffra/%, width=siffra/%, border=siffra, align=left|right|top|middle|bottom, hspace=siffra, vspace=siffra

Elementet refererar till ett objekt som ska infogas, en bild, ett ljud en shockwave-animation osv. Behövs olika parametrar används ett eller flera param, vilka ska ligga först i object. Än så länge dåligt stöd för object, men det är meningen att det ska ersätta bl.a img och applet så småningom.

Index


ol - numrerad lista

<ol> </ol>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, type=1|a|A|i|I, start=siffra, compact

Numrerad lista. Ska innehålla li-taggar.

Index


option - valmöjlighet i valmeny

<option> </option>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, value=sträng, selected, disabled, label=sträng

Sluttaggen valfri - option ligger inom elementet select i form.

Index


optgroup - gruppera option

<optgroup label=sträng> </optgroup>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, disabled, label=sträng

Grupperar option, label obligatoriskt.

Index


p - nytt stycke

<p> </p>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|center|right|justify

Sluttagg ej obligatorisk. Men kan behövas i vissa fall för att bryta en align-justering i bl.a MSIE samt vid användandet av Style Sheets då annars bl.a egenskaper kan ärvas.
Varje ny <p> avslutar den föregående.

<p>Ett nytt stycke

Index


param- parametrar för ex. applet

<param name=sträng>
Attribut:
id=id, valuetyp=data|ref|object, type=mimetyp name=sträng value=sträng

Attributet name är obligatoriskt.

Index


pre - förformaterad text

<pre> </pre>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, width=siffra

Visar inskriven text som den står i editorn, dvs radbrytningar, mellanslag och nytt stycke behöver ej kodas. Bra till ex. snabb tabell eller för att få luft i dokumentet.

<pre>
en      snabb
liten   tabell
</pre>

Index


q - kort citerad text

<q> </q>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut cite=url

<q>Kort citerad text</q> utan de styckebrytningar som blockquote genererar.

Index


s - som strike, infördes i 4.0 men nedskrivet

<s> </s>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<s>Ska ge genomstruken text</s> som strike - kom till i HTML 4.0 men skrevs ned samtidigt

Index


samp - exempel text/utdata datorprogram

<samp> </samp>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut,

<samp>Exempel</samp> - markera utdatatext från datorprogram

Index


script - inkludera scripts

<script> </script>
Attribut:
charset=teckentabell, type=mimetyp, src=url, defer, language=sträng.

<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--
själva scriptet
//-->

</script>

Index


select - valmeny i formulär

<select> </select>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, name=sträng, size=siffra, multiple, tabbindex=siffra, disabled, onFocus=script, onBlur=script, onChange=script

Valmeny - kan innehålla option / optgroup

Index


small - mindre text

<small> </small>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Kan <small>jämföras med</small> font="-1", ett steg mindre än omgivande text.

Index


span - gruppera text

<span> </span>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Platshållare för exempelvis stilinformation i Style Sheets.
<span style="color: red">Några röda ord</span>

Index


strike - genomstruken text

<strike> </strike>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<strike>Genomstruken text.<strike>

Index


strong - logiskt starkt betonad text

<strong> </strong>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Starkt <strong>logiskt betonad</strong> text.

Index


style - inbäddat stil

<style> </style>
Attribut:
språkattribut, type=mimetyp, title=sträng, media=sträng

För "inbäddade" Style Sheets - vanlig type är text/css, type är obligatorisk. Bör läggas inom en kommentar. Ska ligga i head. Ska ej förväxlas med attributet style inom Style Sheets
<p style="text-align: center">Centrerad text</p>

Index


sub - subscript

<sub> </sub>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Nedsänkt <sub>text.</sub>

Index


sup - superscript

<sup> </sup>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Upphöjd <sup>text.</sup>

Index


table - tabell

<table> </table>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, summary=sträng, align=left|center|right, bgcolor=färg, width=siffra/%, border=siffra, cellspacing=siffra, cellpadding=siffra frame=void|above|below|hsides|lhs|rhs|vsides|box|border, rules=none|groups|rows|cols|all

Index


tbody - tabellkropp

<tbody> </tbody>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd

Tabellkropp, både start och sluttaggen är valfri i en HTML 3.2 tabell, men bör användas i samband med thead och tfoot. En tabell kan delas upp i flera tbody.

Index


td - tabellcell

<td> </td>
Attribut:

%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd headers=id, scope=row|col|rowgroup|colgroup, abbr=sträng, axis=sträng, rowspan=siffra, colspan=siffra, nowrap, width=siffra, height=siffra, bgcolor=färg

Sluttag valfri. Rekommenderas dock i nästlade tabeller.

Index


textarea - inmatning av text i formulär

<textarea rows=siffra, cols=siffra> </textarea>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, name=sträng, accesskey=tecken, disabled, onFocus=script, onBlur=script, disabled, tabindex=siffra, rows=siffra, cols=siffra, onSelect=script, onChange=script

Obligatoriskt är rows och cols.

Index


tfoot - tabellfotnot

<tfoot> </tfoot>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd

Index


th - rubrikcell

<th> </th>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd headers=id, scope=row|col|rowgroup|colgroup, abbr=sträng, axis=sträng, rowspan=siffra, colspan=siffra, nowrap, width=siffra, height=siffra, bgcolor=färg

Rubrikcell i tabell. Sluttag valfri. Rekommenderas dock i nästlade tabeller.

Index


thead - tabellhuvud

<thead> </thead>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd

Index


title - dokumentets titel

<title> </title>
Attribut:
lang=språkkod, dir=ltr|rtl

Obligatorisk.

Index


tr - tabellrad

<tr> </tr>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, align=left|right|center|justify|char, valign=top|middle|bottom|baseline, char=tecken, charoff=längd, bgcolor=färg

Rad i en tabell. Sluttag valfri men rekommenderas i nästlade tabeller.

Index


tt - skrivmaskinstext

<tt> </tt>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

<tt>Skrivmaskinstext</tt>

Index


ul - onumrerad lista

<ul> </ul>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut, type=disc|square|circle, compact

Använd ALDRIG ul för att generera ett indrag. Det måste alltid finnas li i elementet ul.

Index


u - understruken text

<u> </u>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Undvik att använda u. Kan lätt förväxlas med <u>länkad text.</u>

Index


var - variablar

<var> </var>
Attribut:
%events, kärnattribut, språkattribut

Markera variabler i text. <var>Variabel</var>

Index


back Tillbaka