Stäng!

Så står det klart, det som vi i Föreningen Kimberleys Vänner länge anat. Att det är helt andra faktorer än rättvisa, som styr de juridiska besluten i fallet Kimberley. Efter förra veckans dom i länsrätten intervjuades domaren i målet och de tre nämndemännen i tidningen Expressen.

Två av nämndemännen hade tagit till sig innehållet det kraftfulla barnpsykiatriska intyget. För dessa två var det självklart att flickan skulle få stanna. Heder åt dem.

Den tredje nämndemannen, 72-årige Alf Holmberg, hade helt andra och mycket personliga utgångspunkter för sitt ställningstagande kring denna 7åriga, späda Kimberley.

Jag citerar direkt ur artikeln:
- Vi får inte glömma bort att hon har en far också. Han har lika stor rätt som modern. - Det har länge varit så i Sverige att den heliga modern har varit gynnad. Det tycker jag är fel. Jag har gett PBUs skrivelser lika mycket intresse som de rapporter som kommit från Sydafrika.

Alf Holmberg delar helt domaren Eskil Nords uppfattning:
- Jag följde Eskil Nord förrra gången och det har jag gjort denna gången också. Han är mycket professionell. Reportern: Det är ju din personliga uppfattning som rätten efterlyser. På detta har Alf Holmberg inget svar. Däremot vill han gärna diskutera sitt ynkliga arvode:
- 300 kronor för en dag. Efter skatt återstår bara hälften.
Det är för dåligt.

Denna äldre man, nästan dubbelt så gammal som den mor vars familjs öde han ska avgöra, fattar alltså ett beslut grundat dels på en djupt föraktfull, fördomsfull och generaliserad inställning till kvinnor. (Mödrar, Alf Holmberg, är av naturen alltid kvinnor. Därmed dömer du dem automatiskt efter deras kön och inte efter deras handlande.)

Dels på en märklig bevisvärdering, där ett intyg från en sydafrikansk psykolog som träffade Kimberley 1998 i ett helt annat sammanhang och som på pappans bekostnad gjort en så kallad utredning, jämställs med tre starka intyg från en svensk opartisk barnpsykiatriker inom PBU som under upprepade tillfällen mött familjen under tiden från de första domarna och framåt.

Alf Holmberg väljer dessutom att följa domarens uppfattning på grund av hans yrkesskicklighet. På så sätt får domaren, Eskil Nord, plötsligt tre röster, eftersom det är domarens röst som vid lika röstetal är utslagsgivande. Och slutligen är han missnöjd med arvodet.

Här är det lätt att instämma. Det är en rättsfara om ett lågt arvode skulle göra att åldriga kvinnohatare som dessutom har det dåliga omdömet att berätta om sina preferenser, ska avgöra människors öden och som här, en hel familjs och inte minst Kimberleys liv.

Det ska inte finnas minsta misstanke om att de som dömer har andra bevekelsegrunder för sina beslut än att nå sanningen.

Den sjukskrivna sekreteraren och mamman Angela och den framgångsrika företagaren och pappan Ryan med mångmiljoninkomster ska stå lika inför lagen, även om den som här representeras av Alf Holmberg.

Föreningen Kimberleys Vänner kommer att kräva att Alf Holmberg avgår som nämndeman, på grund av brott mot rättegångsbalkens regler för nämndemän. Om han inte avgår frivilligt kommer vi att uppmana hans parti, Stockholmsmoderaterna, att han fråntas sitt uppdrag.

Vi kommer också att begära att rättegången i länsrätten görs om av samma skäl, med annan domare och andra nämndemän och detta innan rättegången i kammarrätten

En gammal man som har så totalt förvridet sätt att se på sin uppgift, skall snarast befrias från det.! Men de trehundra kronorna han fick för uppdraget att skicka Kimberley ensam till Sydafrika, må han behålla.

Som syndapengar betraktat är det ett synnerligen billigt avgångsvederlag!

MATS KLOCKLJUNG, ORDFÖRANDE I KIMBERLEYS VÄNNER

Stäng!