back Tillbaka

HTML 3.2


ADDRESS - Kontakt information

Utseende <ADDRESS> </ADDRESS>
Attribut: Inga

ADDRESS-taggen används till kontaktinformation.

Visas ofta i kursiv stil.

Index


APPLET - Java applet

Utseende <APPLET CODE=sträng HEIGHT=siffra WIDTH=siffra> </APPLET>
Attribut: CODEBASE=URL, CODE=sträng, NAME=sträng, ALT=sträng, ALIGN=left|right|top|middle|bottom, HEIGHT=siffra, WIDTH=siffra, HSPACE=siffra, VSPACE=siffra

Kommentar:

APPLET taggen används för att sätta in Java applets i dokumentet. Obligatoriskt är CODE, HEIGHT och WIDTH.

Index


AREA - Client-side imagemap hotspot

Utseende <AREA SHAPE=x HREF=URL COORDS=sträng ALT=sträng>
Attribut: SHAPE=rect|circle|poly|default, COORDS=sträng, NOHREF|HREF=URL, ALT=sträng

ALT krävs för en HTML 3.2 validering. Saknar sluttagg.

Index


A - Ankare, länkar

Utseende <A HREF=URL> </A>
Attribut: HREF=URL, NAME=sträng, REL=sträng, REV=sträng, TITLE=sträng

ankare <A NAME="ankare">text som ankrats</A>
länk till ankaret <A HREF="#ankare">text som länkas till ankaret</A>
en länk <A HREF="http://www.atiger.pp.se">text som länkats</A>

Index


BASE - Basadress i HEAD

Utseende <BASE HREF=URL>
Attribut: HREF=URL

Måste innehålla en fullständig URL. Används bl.a vid "mirror-sites". Saknar sluttagg. Ligger i HEAD.

Index


BASEFONT - Ändra teckensnitt i hela dokumentet

Utseende <BASEFONT SIZE=siffra>
Attribut: SIZE=siffra

Saknar sluttagg. Ändrar fontstorlek ( 1-7 ) i hela dokumentet. (Dock ej i dokumentets tables.)

Index


BIG - Större text

Utseende <BIG> </BIG>
Attribut: Inga

Fungerar som FONT="+1".

Index


BLOCKQUOTE - Större citat

Utseende <BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>
Attribut: Inga.

Används som namnet antyder till längre citat. Ej till layout-mässiga indrag.

Index


BODY - Dokumentets kropp

Utseende <BODY> </BODY>
Attribut: BACKGROUND="URL", BGCOLOR="#RRGGBB", TEXT="#RRGGBB", LINK="#RRGGBB", VLINK="#RRGGBB", ALINK="#RRGGBB"
Ej obligatorisk. Glöm ej citera attributen.

Index


BR - Slut på raden

Utseende <BR>
Attribut: CLEAR=left|all|right|none

Använd ej multipla BR i layoutsyfte.

Index


B - Fetstil

Utseende <B> </B>
Attribut: Inga

Fetstil

Index


CAPTION - Tabell rubrik

Utseende <CAPTION> </CAPTION>
Attribut: ALIGN=top|bottom

Index


CENTER - Centrering

Utseende <CENTER> </CENTER>
Attribut: Inga

Index


CITE - Citat

Utseende <CITE> </CITE>
Attribut: Inga

Används till kortare citat.

Index


CODE - Kodexempel

Utseende <CODE> </CODE>
Attribut: Inga

För kod-exempel.

Index


DD - Definitions data i lista

Utseende <DD> </DD>
Attribut: Inga

Sluttagg valfri. Ska finnas i DL, definitionslista.

Index


DFN - Definitionsterm i text

Utseende <DFN> </DFN>
Attribut: Inga

Definitionsterm i text.

Index


DIR - Katalog lista

Utseende <DIR> </DIR>
Attribut: COMPACT

Ska innehålla LI.

Index


DIV - Justera del av dokument

Utseende <DIV ALIGN=xxxx> </DIV>
Attribut: ALIGN=left|right|center

Används för justering av större del av dokument. Jämför med P align=xxx som justerar ett stycke.

Index


DL - Definitionslista

Utseende <DL> </DL>
Attribut: COMPACT

Definitionslista, används tillsammans med DT och DD.

Index


DT - Definitions term i lista

Utseende <DT> </DT>
Attribut: Inga

Sluttagg valfri. Ska ligga i DL, definitionslista.

Index


EM - Betonad text

Utseende <EM> </EM>
Attribut: Inga

Används till att betona text logiskt.

Index


FONT - Teckensnittets utseende

Utseende <FONT> </FONT>
Attribut: SIZE=siffra, COLOR="#RRGGBB"

Storlek 1 - 7. Bäst är att använda "-2" - "+4" som förändrar i avseende till dokumentets default- teckenstorlek. Glöm ej citera +/-.

Index


FORM - HTML formulär

Utseende <FORM ACTION=URL> </FORM>
Attribut: ACTION=URL, METHOD=get|post, ENCTYPE=sträng

ACTION är obligatoriskt. Ett formulär ska innehålla en stycken SUBMIT-knapp.

Index


H1 - H6 Rubriker

Utseende <H1> </H1> <H2> </H2> osv. till H6
Attribut: ALIGN=left|right|center

H1 är den viktigaste (ledande) rubriken i dokumentet. H6 är av minst betydelse. Använd inte rubriker i tron att de är något layout-verktyg. De har ungefär samma funktion som Words formatmalls-rubriker.

Index


HEAD - Dokumentets huvud

Utseende <HEAD> </HEAD>
Attribut: Inga

Index


HR - Avgränsande linje

Utseende <HR>
Attribut: ALIGN=left|right|center, NOSHADE, SIZE=siffra, WIDTH=siffra|siffra%

Har ingen sluttagg.

Index


HTML - HTML Dokument

Utseende <HTML> </HTML>
Attribut: VERSION=sträng

Alltid EFTER Doctype i ett HTML 3.2 dokument. Ej obligatorisk.

Index


IMG - Bild

Utseende <IMG SRC=URL>
Attribut: SRC=URL, ALT=sträng,|right|top|middle|bottom, HEIGHT=siffra, WIDTH=siffra, BORDER=siffra, HSPACE=siffra, VSPACE=siffra, USEMAP=URL och ISMAP

Gör till en vana att använd ALT till bilder. Ange WIDTH och HEIGHT på bilden. Attributet URL är obligatoriskt. IMG har ingen sluttagg.

Index


INPUT - Inmatningsfält

Utseende <INPUT TYPE=x NAME=y>
Attribut: TYPE=text|password|checkbox|radio|submit|reset|file|hidden|image|button, NAME=sträng, VALUE=sträng, CHECKED, SIZE=siffra, MAXLENGTH=siffra, SRC=URL, ALIGN=top|middle|bottom|left|right

Name obligatoriskt utom för reset och submit.

Index


ISINDEX - Primitiv sökning

Utseende <ISINDEX>
Attribut: PROMPT=sträng

Användes mest innan FORMULÄR kom. Saknar sluttagg.

Index


I - Kursivt

Utseende <I> </I>
Attribut: Inga

Kursivt

Index


KBD - Tangentbordsinmatning

Utseende <KBD> </KBD>
Attribut: Inga

Tangentbordsinmatning

Index


LINK - Osynlig länk i Head

Utseende <LINK REL=sträng HREF=URL>
Attribut: REL=sträng, REV=sträng, HREF=URL, TITLE=sträng

Kan användas för osynlig länk till ex. författaren eller tjänsten.

Index


LI - List-tagg

Utseende <LI> </LI>
Attribut: i UL - TYPE=disc|square|circle i OL - TYPE=1|a|A|i|I, VALUE=siffra

Sluttagg ej obligatorisk.

Index


LISTING

Utseende <LISTING> </LISTING>
Attribut: Inga

Ex. på listing

Index


MAP - Client-side imagemap

Utseende <MAP NAME=sträng> </MAP>
Attribut: NAME=sträng

Index


MENU - Meny lista

Utseende <MENU> </MENU>
Attribut: COMPACT

Menu-lista. Måste innehålla LI-taggar.

Index


META - Meta-information

Utseende <META NAME=sträng CONTENT=sträng>
Attribut: HTTP-EQUIV=sträng, NAME=sträng, CONTENT=sträng

I HEAD. Saknar sluttag. Content är obligatoriskt. Ex:
<META NAME="description" CONTENT="En sida om Radio och TV">
<META HTTP-EQUIV="keywords" CONTENT="radio tv">
(ang. sökord and=mellanslag or=komma)

Index


OL - Numrerad lista

Utseende <OL> </OL>
Attribut: TYPE=1|a|A|i|I, START=siffra, COMPACT

Numrerad lista. Måste innehålla LI-taggar.

Index


OPTION - Valmeny i FORMULÄR

Utseende <OPTION> </OPTION>
Attribut: VALUE=sträng, SELECTED

Sluttaggen valfri.

Index


PARAM- Parametrar för Java applet

Utseende <PARAM NAME=sträng VALUE=sträng>
Attribut: NAME=sträng VALUE=sträng

Attributet NAME är obligatoriskt.

Index


PLAINTEXT

Utseende <PLAINTEXT> </PLAINTEXT>
Attribut: Inga

Visar innehållet som ren text. Dvs. med taggar och allt.

Index


PRE - Preformatted text

Utseende <PRE> </PRE>
Attribut: WIDTH=siffra

Visar inskriven text som den står i editorn, dvs radbrytningar, mellanslag 
och nytt stycke behöver ej kodas. Bra till ex. snabb tabell eller för att få 
luft i dokumentet.

Index


P - Nytt stycke

Utseende <P> </P>
Attribut: ALIGN=left|center|right

Sluttagg ej obligatorisk. Men kan behövas i vissa fall för att bryta en align-justering i bl.a MSIE.
Varje ny <P> avslutar den föregående.

Index


SAMP - Exempel text

Utseende <SAMP> </SAMP>
Attribut: Inga

Exempel

Index


SCRIPT - Inkludera scripts

Utseende <SCRIPT> </SCRIPT>
Attribut: LANGUAGE=sträng.

Index


SELECT - Valmeny i FORMULÄR

Utseende <SELECT NAME=sträng> </SELECT>
Attribut: NAME=sträng, SIZE=siffra, MULTIPLE

Inuti FORMULÄR, formulär. Attributet NAME är obligatoriskt.

Index


SMALL - Mindre text

Utseende <SMALL> </SMALL>
Attribut: Inga

Kan jämföras med FONT="-1".

Index


STRIKE - Genomstruken text

Utseende <STRIKE> </STRIKE>
Attribut: Inga

Genomstruken text.

Index


STRONG - Logiskt betonad text

Utseende <STRONG> </STRONG>
Attribut: Inga

Starkt logiskt betonad text.

Index


STYLE - för Style Sheets

Utseende <STYLE> </STYLE>
Attribut: TYPE=sträng

För "in-line" Style Sheets. Bör läggas inom en kommentar. Ska ligga i HEAD.

Index


SUB - Subscript

Utseende <SUB> </SUB>
Attribut: Inga

Nedsänkt text.

Index


SUP - Superscript

Utseende <SUP> </SUP>
Attribut: Inga

Upphöjd text.

Index


TABLE - Tabell

Utseende <TABLE> </TABLE>
Attribut: ALIGN=left|center|right, DUMMY=border, WIDTH=siffra, BORDER=siffra, CELLSPACING=siffra, CELLPADDING=siffra

Index


TD - Tabell cell

Utseende <TD> </TD>
Attribut: ROWSPAN=siffra, COLSPAN=siffra, NOWRAP, ALIGN=left|right|center, VALIGN=top|middle|bottom|baseline, WIDTH=siffra, HEIGHT=siffra

Sluttag valfri. Rekommenderas dock i nästlade tabeller.

Index


TEXTAREA - Inmatning av text i FORMULÄR

Utseende <TEXTAREA NAME=sträng, ROWS=siffra, COLS=siffra> </TEXTAREA>
Attribut: NAME=sträng, ROWS=siffra, COLS=siffra

Inuti FORMULÄR, formulär. Alla attribut måste anges.

Index


TEXTFLOW - Alternativ text i applets

Utseende <TEXTFLOW> </TEXTFLOW>
Attribut: Inga

Alternativ text i APPLET.

Index


TH - Rubrik cell

Utseende <TH> </TH>
Attribut: ROWSPAN=siffra, COLSPAN=siffra, NOWRAP, ALIGN=left|right|center, VALIGN=top|middle|bottom|baseline, WIDTH=siffra, HEIGHT=siffra

Rubrikcell i tabell. Sluttag valfri. Rekommenderas dock i nästlade tabeller.

Index


TITLE - Dokumentets titel

Utseende <TITLE> </TITLE>
Attribut: Inga

Obligatorisk

Index


TR - Tabellrad

Utseende <TR> </TR>
Attribut: ALIGN=left|right|center, VALIGN=top|middle|bottom|baseline

Rad i en tabell. Sluttag valfri men rekommenderas i nästlade tabeller.

Index


TT - Skrivmaskinstext

Utseende <TT> </TT>
Attribut: Inga

Skrivmaskinstext

Index


VAR - Variablar

Utseende <VAR> </VAR>
Attribut: Inga

Markera variabler i text. Variabel

Index


UL - Onumrerad lista

Utseende <UL> </UL>
Attribut: TYPE=disc|square|circle, COMPACT

Använd ALDRIG UL för att generera ett indrag. Det måste alltid finnas LI i elementet UL.

Index


U - Understruken text

Utseende <U> </U>
Attribut: Inga

Undvik att använda U. Kan lätt förväxlas med länkad text.

Index


XMP

Utseende <XMP> </XMP>
Attribut: Inga

Jämför med PRE

Index


back Tillbaka