<- < Tillbaka

Här nedan ser du en .pl fil, skriven i en text-editor typ Notepad och nedsparad som ren text - slump.pl. Till filen hör en annan textfil, lista.txt där urlarna (adresserna) skrivs in av scriptet. Mycket pyssel för ett litet script som dela har en länk som besökaren kan klicka på, deå slumpas en url fram samt en input-ruta där besökaren kan lägga till en egen url och den läggs in i filen lista.txt av scriptet.

#!/usr/bin/perl
require ("cgi-lib.pl");
&ReadParse(*ny);
$var=($ny{'nyurl'});
$form=($ny{'test'});
$lockfile="lista.LCK";
$url="lista.txt";

if ($form ne "nu")
{
#Öppnar listan med alla urlar
open (LISTA, "$url") || die "Kan inte öppna: $url $!";
$index=@urlarna=<LISTA>;
srand($^T);
print "Location: $urlarna[int rand $index]\n\n";
close(LISTA);
}
else{
#Kollar så ingen håller på att skriva in i filen dvs den är öppen
if (-e $lockfile)
{
open (LOCKFILE, "$lockfile") || die "Kan ej öppna lockfile: $1";
close (LOCKFILE);
}

#Kollar att :// finns med i adressen
if ($var=~/\:\/\//){

#Skriv in $var som är från name=nyurl i formuläret
open (LISTAN, ">>$url") || die "Kan inte öppna och skriva: $1";
print LISTAN ("$var\n");
close (LISTAN);
unlink ($lockfile);
print "Document-type: text/html\n\n";
print "<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN'>\n";
print "<META HTTP-EQUIV='Refresh' Content='1; URL=http://www.atiger.pp.se/uppgift.html'> \n";
print "<TITLE>Felaktig adress</TITLE>\n";
print "<BODY BGCOLOR='#FFFFFF'>\n";
print "<h1 align=center>Tack!</h1>\n";
print "<p>\ \n";
print "<p align=center>Tack för din inskrivna url. Den är nu inlagd i databasen!<br>\n";
print "<a href='http://www.atiger.pp.se/uppgift.html'>Tillbaka!</a>\n";
print "</body>\n";
}

#Glömmer man http: eller ftp: dvs : så kommer man hit och uppmanas
#att gå tillbaka och skriva in korrekt adress.

else
{
print "Document-type: text/html\n\n";
print "<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN'>\n";
print "<META HTTP-EQUIV='Refresh' Content='1; URL=http://www.atiger.pp.se/uppgift.html'> \n";
print "<TITLE>Felaktig adress</TITLE>\n";
print "<BODY BGCOLOR='#FFFFFF'>\n";
print "<h1 align=center>Felaktig adress</h1>\n";
print "<p>\ \n";
print "<p align=center>Du har angivit felaktig url-adress. Försök igen!<br>\n";
print "<a href='http://www.atiger.pp.se/uppgift.html'>Tillbaka!</a>\n";
print "</body>\n";
}
}

<- < Tillbaka